Investeringen en subsidies

Investeringen

De besluiten van de raad over toekomstige investeringen staan in een meerjareninvesteringsplan (MIP). In deze planning zijn de beschikbare investeringsvolumes verdeeld. Op een later tijdstip (jaar van uitvoering) stelt de raad de bijbehorende investeringskredieten beschikbaar. Voor kredieten lager dan € 1 miljoen gebeurt de votering bij het vaststellen van de begroting.

Op basis van de door de raad vastgestelde Financiële Verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet kan met het vaststellen van de begroting de raad in principe ook de hele jaarschijf van de investeringskredieten van dat begrotingsjaar autoriseren. Zij kan bij de begroting expliciet aangeven welke investeringsprojecten ter besluitvorming terug moeten komen. Voor 2015 is zo bij de begroting € 25,4 miljoen gevoteerd: € 4,5 miljoen voor bedrijfsmiddelen, € 12,1 miljoen voor instandhoudingsinvesteringen en € 2,7 miljoen voor overige investeringen onder € 1 miljoen en voor het uitvoeringsprogramma Mobiliteit € 6,1 miljoen.
In de loop van 2015 voteerde de raad voor projecten € 9,2 miljoen, zodat in 2015 een totaalbedrag van € 34,6 miljoen aan nieuwe kredieten beschikbaar was.

In 2015 gevoteerde kredieten

(bedragen x 1.000.000)

Omschrijving

Bedrag

  1. Bij Begroting 2015

Bedrijfsmiddelen

4,5

Diverse instandhoudingsinvesteringen

12,1

Overige investeringen < € 1 miljoen

2,7

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

6,1

Subtotaal

25,4

  1. In de loop van het jaar gevoteerd

Chasséparking/Chasséplein

1,9

Doorstroming Backer en Ruebweg

1,5

OV-terminal

4,1

Sportaccommodatiebeleid

0,9

Overige

1,8

Totaal:

35,6

Totaal beschikbaar investeringsvolume in 2015
Naast de nieuw gevoteerde kredieten in 2015 was nog € 67,7 miljoen onderhanden aan lopende kredieten uit voorgaande jaren.
In totaal was voor 2015 een investeringsvolume beschikbaar van € 103,3 miljoen.

Investeringen in 2015
Van het totaal beschikbare investeringsbedrag is in 2015 € 45,0 miljoen besteed. Deze uitgaven zijn voor € 23,4 miljoen gedekt door subsidies van rijk en provincie, investeringsreserve en uit overige bijdragen. Bij de Programma's staat een specificatie van de investeringen. Hieronder staan de belangrijkste investeringsprojecten in 2015.

(bedragen x 1.000.000)

Omschrijving

Bedrag

Riolering

10,6

Via Breda

11,3

Mobiliteit (inclusief HOV-busbaan)

11,9

Bedrijfsmiddelen

3,7

Geactiveerd Grondbedrijf

1,8

Sportaccommodaties

1,2

Overige

4,5

Totaal geïnvesteerd in 2015

45,0

Lopende kredieten per 31-12-2015
Per 31-12-2015 resteert een totaal investeringsvolume van € 51,6 miljoen na vrijval van € 6,7 aan restantkredieten. De vrijval heeft voor € 3,2 miljoen betrekking op Via Breda. Een toelichting staat in de paragraaf groot project. Het merendeel van de investeringen ronden we af in 2016. Vooral de investeringen Amphia, Mobiliteit en Bedrijventerreinen hebben een langere looptijd.
In de bijlagen staat een specificatie van de lopende kredieten.

Subsidies

De Gemeente Breda gebruikt inkomende subsidieregelingen van Europa, het Rijk en de provincie. Ze zijn een belangrijke inkomstenbron voor dekking en uitvoering van beleid en projecten. EU-subsidies zijn vaak ook de basis voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling.

Ze vertegenwoordigen zo'n € 200 miljoen aan inkomsten verdeeld over 99 subsidies, waarvan een aanzienlijk deel (€ 65 miljoen) voor de uitvoering van de wet BUIG en het Participatiebudget.

Deze subsidies zijn als volgt onderverdeeld:

(bedragen x1.000)

omschrijving

Subsidiebedrag

aantallen

Aanvraagfase

206

3

Uitvoeringsfase

159.208

46

Verantwoordingsfase

40.140

50

Totaal

199.554

99

Van deze 99 subsidies zijn er 14 van Europa, 16 van het rijk, 67 van de provincie en twee van een andere instantie.