Inleiding

In 2015 is de Begroting 2016 op een nieuwe wijze tot stand gekomen, nieuwe programma en thema's vormen hier de kern van de uit te voeren ambities. Voor de inhoudelijke verantwoording 2015 geldt dat deze qua inhoud moet aansluiten bij de vastgestelde begroting 2015. Dit houdt in dat de oude programmastructuur als onderdeel van de verantwoording wordt gebruikt. Wel is waar mogelijk aansluiting gezocht bij de werkwijze die vanaf 2016 is geïntroduceerd. Een korte schrijfstijl, een onderverdeling in programma's, thema's en producten en een andere wijze van presenteren. Na de goede ervaringen met de digitale opzet bij de Begroting 2016 is deze lijn nu ook voortgezet.

Ook dit jaar wordt toezichtsinformatie opgesteld vanuit de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT). Deze wet beoogt de versterking van de horizontale verantwoording tussen College en Raad. Voor de taken die de gemeente in medebewind uitvoert zijn toezichtsindicatoren ontwikkeld, welke op de site   waarstaatjegemeente.nl worden verantwoord. Deze verantwoording is via deze link te raadplegen.

De beleidsverantwoording

De beleidsverantwoording bestaat uit een zestal programma's, welke ook in de Begroting 2015 zijn onderscheiden. Per programma geven we inzicht in de realisatie van de ambities, doelstellingen en de financiële vertaling ervan. De (financiële) verantwoording vindt plaats op de (gewijzigde) begrotingscijfers 2015.