Programma 2Ontwikkeling van de stad fysiek

* (exclusief) reserves
Begroot € 69.821
Realisatie € 46.973
Verschil * € -22.848
Begroot € 45.738
Realisatie € 30.622
Verschil * € -15.117

Wat willen we bereiken?

Visie

Het programma Ontwikkeling van de stad fysiek werkt aan een evenwichtige maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkeling van Breda. Het programma heeft als doel Breda in ruimtelijk opzicht verder te ontwikkelen als een duurzame, complete en aantrekkelijke stad met een eigen identiteit waar bedrijven en bewoners zich graag aan binden en waar mensen graag op bezoek komen.

Context

In de Structuurvisie Breda 2030 is een toekomstperspectief voor de stad geschetst. Kernwaarden voor de verdere ontwikkeling van Breda zijn:
1. Ondernemende en toegankelijke kernstad in een Europese regio;
2. Onderwijsstad en ruimte voor creatief en vernieuwend ondernemerschap;
3. Gastvrijheid centraal; ontmoeten, winkelen, ontspannen en plezierig zaken doen;
4. Stad, dorpen en buitengebied horen bij elkaar;
5. Koestering van het cultureel erfgoed en inzetten op de creatie van nieuwe waarden;
6. Een stad van de menselijke maat, met kansen voor en participatie van iedereen.

Aan de structuurvisie is tevens een uitvoeringsperspectief gekoppeld waarin beschreven wordt hoe en met welke middelen de geschetste ambitie gerealiseerd kan worden. Daarmee vormt de structuurvisie een leidraad voor investeringen die in de binnenstad, de wijken en de dorpen worden gedaan. Dit uitvoeringsperspectief vormt onderdeel van het Meerjaren Investeringsplan.

De grotere, meer in het oog springende, ontwikkelingen hebben in de structuurvisie een plaats gekregen. Dat geldt natuurlijk voor de transformatie van de Spoorzone welke de komende jaren een grote inspanning zal vergen. Hiervoor is in de begroting een afzonderlijk paragraaf (Project Via Breda) opgenomen. Daarnaast wordt voortvarend gewerkt aan vele ontwikkelingsprojecten in de stad op het gebied van wonen, bedrijven, kantoren, retail en maatschappelijke voorzieningen.

De bereikbaarheid van de stad via de mobiliteitsaanpak Breda staat centraal: onder andere maatregelen ten behoeve van de Noordelijke Rondweg, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en de snelfietsroute.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1 Stedelijke programmering

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1Het aantal woningen dat gebouwd wordt en aansluit bij de vraag conform de regionale afspraken.680609

Toelichting
Op basis van de geactualiseerde regionale woningbouwafspraken is de opgave verhoogd naar 812. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een raadsbrief in januari 2015.

Naast de toevoeging van 609 zelfstandige wooneenheden, zijn 310 onzelfstandige wooneenheden gerealiseerd. Dit zijn voornamelijk studentenkamers (grootste projecten: Donkvaart, Tramsingel en Epelenberg)

Met de corporaties is de jaarschijf 2016 afgestemd.

2Het verkleinen van de mis match in de planvoorraad tussen vraag en aanbod.

Toelichting
Er hebben zich diverse natuurlijke momenten voorgedaan waarop is geacteerd: o.a. Drie Hoefijzers Noord, Klokkenberg, Haegstraete, Molenkwartier, Wisselslag.

Diverse projecten zijn inmiddels naar de realisatiefase gegaan. Voor een aantal projecten waar sprake is van een mismatch hebben zich diverse natuurlijke momenten voorgedaan waarop is geacteerd. Zo is in 2015 het ontwerpbestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord ter inzage gelegd en is een realistisch woningbouwprogramma opgenomen. Hiermee is een planologisch-juridisch kader gecreëerd waarop na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad een omgevingsvergunning verleend kan worden voor de daadwerkelijke realisatie. De plancapaciteit voor kantoren (oorspronkelijk 8.000 m2) is teruggebracht naar een kleiner programma met een bredere bestemming (2.200 m2). Voor het gebied Molenkwartier heeft het college in maart 2015 het principebesluit genomen om een haalbaarheidsstudie op te starten. Hierbij wordt het oorspronkelijke programma van 210 woningen teruggebracht naar circa 155. Daarnaast wordt gestuurd op een aanvullend programma op de projecten Teteringen, Driesprong en Drie Hoefijzers Noord. Als de haalbaarheidsstudie positief wordt afgesloten volgt een volgende stap om een bestemmingsplan te ontwikkelen. Voor het project Klokkenberg is de huidige eigenaar op zoek gegaan naar nieuwe eigenaren. In 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd met de huidige eigenaar over de afspraken zoals die contractueel vast liggen. Voor het Wisselslag-terrein is een verdere uitwerking gemaakt van de deelgebieden. Er is een nieuw bestemmingsplan en bijbehorende overeenkomsten opgesteld. Het project Haegstraete (voormalig Hessels terrein) is door de eigenaars verkocht. In 2015 zijn gesprekken gevoerd over de beoogde realisatietermijn van het project waarna aan de koper uitleg is gegeven over het onderliggende bestemmingsplan en de mogelijkheden die het College heeft om hierop te sturen.

3Het aantal m2 gerealiseerde kantoren op gewenste locaties.

Toelichting
In 2015 zijn de kantoren in het Stationsgebouw in gebruik genomen. Daarnaast is eind 2015 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de gerechtsgebouw in 2016. Voor de locatie Coulissen West is een tenderprocedure opgestart in 2015. Deze heeft geleid tot de selectie van drie partijen waarmee de procedure wordt voortgezet die in 2016 wordt afgerond.

4De leegstand van kantoren en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting
In 2015 zijn 17.000 m2 omgezet naar andere functies, waaronder het voormalige Rabobank kantoor in Princenhage, Vlaszak 10-12, diverse panden aan de Baronielaan. Daarnaast zijn plannen in ontwikkeling voor de voormalige Rabobanklocatie aan de Markendaalseweg en is een ontwikkelingstraject gestart voor de leegstaande en de komende jaren leegekomende locaties rondom de Seeligkazerne (Gasthuisvelden).

5De netto toevoeging aan bedrijventerreinen tot 2020.

Toelichting
Het Rithmeesterpark wordt in 2016 bouwrijp gemaakt. De eerste bedrijfskavel is in 2015 verkocht en getransporteerd. Het bedrijventerrein aan de voet van de Bavelse Berg is in realisatie.

6De samenwerking op bedrijventerreinen en winkelconcentraties versterken in de vorm van parkmanagement.

Toelichting
In 2015 is het ondernemersfonds Binnenstad ingesteld en is gestart met het ondernemersfonds Prinsenbeek. Met een herstructureringssubsidie van de BOM is een veiligheidsproject (camera’s) op Hazeldonk gestart en is de BIZ bedrijveninvesteringszone) De Krogten ondersteund.

7Het aantal braakliggende terreinen dat een tijdelijke invulling krijgt.3

Toelichting
Met Corbion (eigenaar CSM gebied) is een overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het tijdelijk gebruik van het terrein. Daarnaast heeft vanuit de App Terreinidee de Kruidenakker aan de Ettensebaan een stimulans gekregen. Op het braakliggende terrein aan de Oude Vest heeft tijdelijk de Heijmans One gestaan. De Heijmans One heeft ervoor gezorgd dat andere initiatiefnemers van tijdelijke woningen zich melden, onder andere de partij waarvoor nu een omgevingsvergunning in behandeling is voor dezelfde locatie. Daarnaast zijn er andere lopende initiatieven (de Hoven en een initiatief Artopia genaamd) die naar verwachting in 2016 leiden tot realisatie. Op het terrein Drie Hoefijzers Noord zijn tijdelijke kunstwerken gerealiseerd. Op het terrein De Hoven (Spoorstraat) is invulling te geven aan de hand van de Realisatiestrategie Via Breda (te beginnen bij de kop van het terrein). In het Collegebesluit over Molenkwartier is ook aandacht gevraagd om terreinen beschikbaar te stellen voor tijdelijke initiatieven. Dit alles om eigenaren te stimuleren de ideeën van de stad te faciliteren.
Naast de App is ook een facebookpagina Terrein Idee aangemaakt om het bereik te vergroten en ideeën breder te delen met de stad.

Gerelateerde producten

2.2 Duurzame ontwikkeling

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1CO2 reductie

Toelichting
De totale CO2 emissie van Breda over 2012 is in 2015 achteraf, als gevolg van CBS-correcties, licht bijgesteld (van 991 kton naar 987 kton). Daarmee is de stand voor 2012 ten opzichte van de CO2 reductie beleidslijn voor 2044 iets verkleind. De nu (voorlopig) vastgestelde stand voor 2013 (986 kton) blijft daar vrijwel gelijk aan. Voor de koers op het einddoel CO2-neutraal in 2044 blijft maximale beleidsinzet noodzaak.

2Het aantal dagen overschrijding van de daggemiddelde concentratie van fijn stof.< 35 dagen< 13 dagen

Toelichting
De norm (50 µg/m3) wordt minder dan 13 dagen (per jaar) overschreden.

3Spoedlocaties met bodemverontreiniging.44

Toelichting
In 2015 zijn 4 humaan risicovolle spoedlocaties beheerst.

4Grondstromen.

Toelichting
Is gereed, in 2016 komt pilot.

5Braakliggende terreinen maximaal benutten (onder andere stadslandbouw) in het kader van kansen voor milieu, duurzaamheid, groen & water.

Toelichting
In 2015 is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar voor een alternatieve locatie in Steenakker nabij de Noordelijke Rondweg (NRW).

6Investeren in de infrastructuur met extra aandacht voor fietsers en voetgangers.

Toelichting
Alle projecten uit de uitvoerings programma's jaarschijf 2015 zijn gereed of lopen. Er zijn geen ‘uitvallers’.

Gerelateerde producten

2.3 Aantrekkelijke stad

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1Gerichte impulsen in groen, ecologie en landschap op het Landgoed Haagse Beemden, het Markdal en de Markoevers / Zoete delta.

Toelichting
In 2015 zijn de percelen aangewezen die binnen de gemeente Breda ingezet gaan worden voor de EVZ Boomkikker. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het overdragen van de percelen naar de directie Beheer, deze vindt begin 2016 plaats.

2Het creëren van meer groen en water in de openbare ruimte.

Toelichting
Kloostertuin Schorsenmolen is nu toegankelijk (semi-)openbaar. Er blijft een belangrijke opgave liggen. Ontwerp Concordiaplein gereed. Projectplan vergroening gevels Annastraat wordt uitgevoerd in 2016.
De stedelijke verkenning van de Markoevers / Zoete Delta is afgerond. Overeenkomst met de eigenaar CSM terrein is gesloten. Gezamenlijke verkenning wordt 2016 opgeleverd.

3Het rapportcijfer woonomgeving en het rapportcijfer leefbaarheid (leefbaarheid en veiligheidsenquête).7,2
4Het aantal bezoekers in Breda
5Het aantal gemeentelijke monumenten100

Toelichting
In 2015 is prioriteit gegeven aan het afronden van het bouwhistorisch onderzoek in de binnenstad. Op basis van dit onderzoek kunnen panden als gemeentelijk monument aangewezen worden. In 2015 zijn geen monumenten aangewezen.

Gerelateerde producten

2.4 Bereikbaarheid

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1De bereikbaarheid van locaties waar gewerkt wordt dat vanuit de gemeente binnen een acceptabele tijd te bereiken is met het openbaar vervoer en de auto binnen en buiten de spits.

Toelichting
In de Atlas van 2015 is Breda ten opzichte van 2014 twee plaatsen gedaald in de ranking van de 50 grootste Nederlandse gemeenten. Van plaats 27 in 2014 naar 29 in 2015. Dit wordt veroorzaakt door de bereikbaarheid van de auto in de spits. Waarschijnlijk spelen hierin de ‘Via Breda’ maatregelen een grote rol (zoals Doornboslaan afgesloten en dergelijke). Bereikbaarheid auto buiten de spits en bereikbaarheid per OV zijn ongewijzigd tov 2014.

2De bereikbaarheid van de stad

Toelichting
- In 2015 is met behulp van meetapparatuur langs de stadsontsluitingswegen de 1ste betrouwbare reistijdmetingen gehouden.
Vanaf dat moment zullen elk jaar trendmetingen uitgevoerd worden.
- Het vervolgen van de Mobiliteitsaanpak Breda en verder uitwerken in samenhang met de concessie Openbaar Vervoer loopt.

3Het aantal verkeersonveilige locaties met letselongevallen in het verkeer.33

Toelichting
De top 3 verkeersonveilige locaties is aangepakt.

4De uitbreiding van het HOV- netwerk.

Toelichting
Eerste deel tracé gereed (tot De La Reyweg), start uitvoering in 2016. 2de deel tracé DO gereed medio 2016, uitvoering 2017. De busbaan langs het spoor is in 2015 gereed.

5De uitbreiding van het hoofd fietsnetwerk.

Toelichting
- Gereed 1ste kwartaal 2016
- Planning onduidelijk fietsroute binnensingels is nog niet bekend.
- In 2017 wordt gestart met de derde stedelijke snelfietsroute. St. Ignatiusstraat: Definitief Ontwerp in 2016, aanleg 2017.

6Het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

Toelichting
Gegevens zijn beschikbaar, analyse in 2016.

7Restant niet geprioriteerde haltes worden toegankelijk voor mensen met een beperking10056

Toelichting
In 2015 zijn 56 haltes toegankelijk gemaakt. In 2016 de laatste 92 haltes.

Gerelateerde producten

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x 1.000)

Exploitatie en mutaties in reservesPrimaire begrotingBegroting 2015 na wijzigingenJaarrekening 2015Saldo
Lasten67.06969.82146.97322.848
Baten45.89845.73830.622-15.117
-21.172-24.083-16.352-7.732
Mutaties reserves3.1645.8923125.580
Saldo-18.008-18.191-16.040-2.152

Toelichting exploitatie/mutaties (op hoofdlijnen)

Het resultaat van het programma bedraagt € 2,15 miljoen positief. Gezien het grote aantal oorzaken voor het resultaat worden de grootste resultaten binnen het programma hieronder benoemd en toegelicht.

Cultureel Erfgoed
Het saldo op dit product bedraagt € 0,232 miljoen negatief. Voor het beheer van het depot is een groter beroep gedaan op het personeel dan voorzien, dit levert een overschrijding op van € 0,140 miljoen.
De open monumentendag heeft € 0,043 miljoen meer gekost dan begroot, dit wordt veroorzaakt door inzet van eigen personeel en inhuur van personeel voor deze dag.

Grondbedrijf

Het jaarresultaat van het grondbedrijf bedraagt € 2,9 miljoen positief. In de onderstaande tabel zijn de specifieke onderdelen van het grondbedrijf samengevoegd in één overzicht. Hiermee is het resultaat van het grondbedrijf zichtbaar gemaakt en is de onderverdeling in de onderdelen grondexploitaties, voorraad gronden en panden en algemene kosten in beeld gebracht. Vervolgens zijn de verschillende posten toegelicht. In deze toelichting wordt ingegaan op de mutaties in de jaarschijf die van invloed zijn op het resultaat in 2015. Een uitgebreide toelichting op het grondbedrijf is opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

Grondbedrijf

Begroting

Realisatie

(bijgesteld)

(bedragen x1.000)

 lasten

 baten

 lasten

 baten

Jaarschijf Grondexploitatie

24.549

42.223

16.057

14.584

Liquidaties en winstnemingen

0

0

0

3.299

Mutatie onderhanden werk

17.674

0

-1.473

0

Mutatie voorziening negatieve planresultaten

0

0

0

721

Exploitatie gronden en panden

2.475

1.189

11.188

8.762

Algemene kosten Grondbedrijf

4.661

0

4.627

0

Subtotaal

49.359

43.412

30.399

27.364

Subtotaal resultaat

Bijdrage uit algemene middelen

5.947

5.947

Resultaat

2.916

Jaarschijf grondexploitaties
Het resultaat van het product is € 4,0 miljoen miljoen positief.

Het jaarrekeningresultaat van de grondexploitaties wordt bepaald door de resultaten van de afgesloten grondexploitaties, de tussentijdse winstnemingen en de mutaties in de voorziening negatieve planresultaten. Dit resultaat is het saldo van de posten: jaarschijf grondexploitatie, liquidaties en winstnemingen en mutatie onderhanden werk.De lasten en baten onder de post jaarschijf grondexploitatie zijn een afgeleide van de meerjarige projectramingen van de grondexploitaties. Tijdens de looptijd van een project worden de lasten en baten geactiveerd als ‘onderhanden werk’ op de balans. Dit is terug te vinden in de post mutatie onderhanden werk. Verschillen tussen begroting en realisatie van een jaarschijf zijn daarmee een indicator voor de voortgang van een project, maar hebben niet direct consequenties voor het resultaat.

Afsluiten grondexploitaties en winstnemingen
In 2015 is per saldo € 3,3 miljoen aan positief resultaat gegenereerd door tussentijdse winstnemingen (€ 3,3 miljoen).
Tussentijdse winstnemingen vinden met name plaats in grondexploitaties waarbij inmiddels substantiële verkopen zijn gerealiseerd, waarvoor de meeste kosten reeds zijn gemaakt en waarbij er voldoende zekerheid is over de nog te maken kosten en de risico’s. In 2015 betreft het Haenen Noord  (€ 0,45 miljoen), Haenen-Zuid (€ 0,15 miljoen), Roosberg (€ 0,7 miljoen) , Neel West € 1,5 miljoen en Asterd (€ 0,5 miljoen).

Mutatie voorziening negatieve planresultaten

De mutatie van de voorziening negatieve planresultaten komt voort uit de herzieningen van de grondexploitaties per 31 december 2015. De negatieve planresultaten verbeteren ten opzichte van de jaarrekening 2014 (€ 0,7 miljoen miljoen). De voorziening negatieve planresultaten kan daarom verlaagd worden en dit werkt positief door in het resultaat. De vrijval is opgebouwd uit verschillende positieve en negatieve mutaties. De grootste mutaties hebben betrekking op Bouverijen +€ 0,4 miljoen, Stationskwartier +€ 0,3 miljoen, Saval + € 0,2 miljoen en Kloosterkazerne -/- € 0,2 miljoen.

 • Als gevolg van de actualisering van de ramingen voor het bouw- en woonrijpmaken is de fasering van de werkzaamheden gewijzigd. Dit leidt tot een rentevoordeel omdat de kosten later gemaakt zullen worden. Het  resultaat voor Bouverijen verbetert hierdoor met € 0,4 miljoen positief.
 • De grondexploitatie Stationskwartier verbetert met € 0,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door actualisering van de ramingen voor het bouw- en woonrijpmaken (€ 0,3 miljoen positief).
 • De grondexploitatie Saval is verbeterd doordat een hogere grondprijs is gerealiseerd dan opgenomen in de grondexploitatie (€ 0,2 miljoen positief).
 • De grondexploitatie Kloosterkazerne verslechtert met € 0,2 miljoen. De hotelontwikkeling op deze locatie is aangehouden in afwachting van het onderzoek naar de noodzaak van toevoeging van hotels in Breda. In de grondexploitatie is daarom de fasering met twee jaar verlengd. De extra rentelasten leiden tot een verslechtering van het verwachte grondexploitatieresultaat.

Resultaat gronden en panden

Panden en gronden

Begroting

Realisatie

(bijgesteld)

(bedragen x1.000)

 lasten

 baten

 lasten

 baten

Exploitatie gronden en panden

2.475

1.189

8.457

7.006

Afboekingen en voorzieningen

0

0

2.731

Verkopen panden en gronden

7371

Boekwaarde en verkoopkosten

0

0

-/-5.625

Subtotaal

2.475

1.189

11.188

8.762

Subtotaal resultaat

1.286

     2.426

Bijdrage uit algemene middelen

1.286

1.286

Resultaat

    - 1.140

Exploitatie gronden en panden

Het resultaat van het product is € 1,1 miljoen negatief. Dit is opgebouwd uit drie onderdelen:

Exploitatie
Op de reguliere exploitatie van gronden en panden bedraagt het resultaat in 2015 per saldo €  0,13 miljoen negatief. Het onderdeel tijdelijk beheer van panden en gronden kent een structureel verlieslatende exploitatie als gevolg van hoge kapitaallasten versus lage (huur)opbrengsten.

Afboekingen en voorzieningen
De boekwaarde van de gronden en panden wordt jaarlijks getoetst aan de actuele marktwaarde. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke taxaties. Voor de objecten waar de marktwaarde onder de actuele waarde ligt wordt afgewaardeerd naar lagere marktwaarde. De afwaardering op de boekwaarde van panden en gronden bedraagt € 0,5 miljoen.  Dit wordt veroorzaakt door afwaardering op een aantal grotere woningbouwkavels. Daarnaast is in 2015 de meerjaren onderhoudsplanning voor de objecten in het Havenkwartier afgerond. Dit heeft er toe geleid dat een dotatie aan de onderhoudsvoorziening voor (achterstallig) onderhoud is gedaan van circa € 0,7 miljoen. Voor een aantal objecten in het complex Klavers Jansen is geconstateerd dat het niet meer rendabel is om deze door te exploiteren. Voor deze objecten is een afwaardering in de vorm van een voorziening gedaan van € 0,4 miljoen. Verder is de boekwaarde van de gronden in het Havenkwartier gecorrigeerd voor de aanwezige bodemvervuilingen. Hiervoor is een voorziening gevormd van € 1,2 miljoen.

Verkoopresultaat
Het saldo uit de verkoop van panden en gronden bedraagt € 1,7 miljoen positief. Dit betreft gerealiseerde verkopen met een opbrengst hoger dan de boekwaarde. Het saldo van de verkoopopbrengst (€7,4 miljoen) vermindert met de boekwaarde van de verkochte bezittingen (€ 5,6 miljoen) komt ten gunste van het afdelingsresultaat.

(bedragen x1.000 )

 RESERVES

STAND          
1-1-2015

MUTATIES IN 2015

STAND          
31-12-2015

 Groenfonds Buitengebied

 820

-74

746

 Bodemfonds

855

596

1.451

 Klimaatfonds

0

300

300

 Algemene reserve

 Investeringsreserve

- 731

Totaal reserves

1.675

822

2.497

Toelichting reserves (op hoofdlijnen)

Toelichting Reserve Klimaatfonds(stand 31/12/15  0,3 miljoen)
Opbrengsten uit klimaatprojecten worden in deze reserve gestort waaruit de komende jaren weer nieuwe projecten uit gefinancierd kunnen worden.
Investeringen uit deze reserve die zich op termijn terug verdienen, worden teruggestort, waardoor de reserve Klimaatfonds deels een revolverend karakter heeft.
Het Klimaatfonds wordt gevoed met opbrengsten uit het project windturbines Hazeldonk. Hieruit heeft de gemeente Breda een bijdrage van € 0,233 miljoen in 2015 ontvangen (waarvan € 0,041 miljoen voor afdracht aan de afdeling vastgoedontwikkeling, resteert € 0,183 voor de reserve klimaatfonds). 

Toelichting Reserve Groenfonds(stand 31/12/15  0,746 miljoen)
De groenreserve wordt gevuld door de verkoop van titels Buitenwonen de Linten. De gemeente Breda heeft hierover afspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant. Middels de groenreserve realiseert de gemeente projecten in het buitengebied van Breda. Enkele voorbeelden van projecten zijn: Ecologische Verbindingszone Bijlloop en Vierde Bergboezem. De beschikbare middelen zijn bestemd aan diverse projecten waar aan wordt gewerkt zoals EVZ Bavelse Leij en EVZ Hazeldonk.
Natuurontwikkelingsprojecten kennen een lange doorlooptijd vanwege onderhandelingen over grondtransacties, cofinanciering en afstemming met stakeholders. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van subsidies.

Toelichting Reserve Bodemfonds(stand 31/12/15  1,45 miljoen)
Door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor bodemsanering worden in één reserve gebracht.
Breda ontvangt één bodemgeldstroom: Wet bodembescherming (DU). Deze wordt via het gemeentefonds beschikbaar gesteld.

In 2015 waren géén kostbare actieve beheers-/saneringsmaatregelen noodzakelijk. Andere instrumenten zoals onderzoek en bemiddeling waren voor de beheersing van de humane risico’s toereikend. Op termijn zijn de gelden van de bodemreserve wel nodig, zodra er ontwikkelingen plaatsvinden nabij alle resterende bodemverontreinigingen in de gemeente Breda, de zogenaamde ontwikkelgestuurde aanpak zoals vermeld in het bodemmasterplan. In 2015 is per saldo € 0,405 miljoen toegevoegd aan de reserve Bodem.

(bedragen x1.000 )

 Voorzieningen

STAND          
1-1-2015

MUTATIES IN 2015

STAND         
 31-12-2015

 Vrz planmatig onderhoud VO

175

596

771 

 Vrz verlieslatende contracten

8.686

 339

9.025 

Totaal voorzieningen

8.861

935

9.796 

Toelichting voorzieningen (op hoofdlijnen)

De voorziening voor duurzame waardevermindering is in 2014 gevormd voor de afwaardering van panden en gronden naar directe opbrengstwaarde (taxatiewaarde). De afboekingen worden daarmee verwerkt middels een voorziening zodat positief waardeherstel in de toekomst via een voorziening kan worden verwerkt.
De voorziening verlieslatende contracten heeft betrekking op de vertreklocaties Rechtbank en Belastingkantoor.

(bedragen x1.000 )

Investeringen

Totaal beschikbaar krediet 2015

werkelijke uitgaven 2015

vrijval 2015

Nog af te wikkelen krediet 2015

2016

2017

2018 e.v.

Bedrijfsmiddelen Ontwikkeling 

72 

72 

Bedrijventerreinen

4.211 

357 

3.854 

 1.084

2.730 

40 

Geactiv.investeringen GB

5.675 

1.823 

118 

3.734 

3.734 

Groen en Water

1.797 

155 

179 

1.463 

1.463 

Milieu

296

104

47

145

145

Mobiliteit

26.163

11.940

421

13.802

10.678

3.124

PMP

90

90

0

-

Strategie en Stedelijke planning

9.820 

367 

9.453 

5.000 

4.021

432 

 Via Breda

20.921 

11.295 

3.231

6.395 

6.395 

Totaal

69.045 

26.041 

4.158 

38.847 

28.500 

9.875 

472 

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

Het nog af te wikkelen krediet voor de herstructurering bedrijventerreinen is benodigd voor de projecten Emer-Noord Hintelaken en Krouwelaarshaven en de samenwerking met de BOM/BHB.

De investeringen Grondbedrijf in bovenwijkse voorzieningen hebben betrekking op een gedeelte van de projectkosten Rithmeesterpark en de afrondende werkzaamheden van het project Waterakkers.
Bij Groen & Water gaat het met name om de realisatie van de Ecologische Verbindingszone Bavelsche Leij en Hazeldonk

Bij mobiliteit betreft de hoogte van het nog af te wikkelen bedrag voor een groot deel de HOV-Busbaan, bij Stedelijk Planning en Programmering betreft dit de uitbreiding van Amphia Molengracht en Evenementenzone.

De restantkredieten eind 2015 Via Breda hebben betrekking op de projecten OV-terminal en de fietsenstalling welke in 2016 worden afgerond. De vrijval betreft de niet benodigde middelen van de afgeronde projecten DRIS, Verlengde Stationslaan en Via Breda Broeit. In de paragraaf groot project Via Breda is dit nader toegelicht.

Beleidsproducten en processen

Begroting

Verantwoording

Ruimte

Structuurvisie Breda 2030 als kaderstellend document hanteren in besluitvorming.

Is continu proces

Bestemmingsplannen actueel houden.

Is continu proces

Beoordelen nieuwe maatschappelijke initiatieven die een planologische procedure nodig hebben.

Is continu proces

Actueel houden Basislijst Woningbouw.

Is continu proces

Geïntegreerde Voortgangsrapportage Stedelijke Programmering en Meerjarenperspectief Grondbedrijf.

Gerealiseerd

Mobiliteit & Milieu

Nieuwe Milieuvisie vast laten stellen.

In januari 2016 is de Duurzaamheidsvisie vastgesteld in het college.

Implementatie van de AMVB bodem warmte-koude opslag (wko).

Het beleid is vastgesteld, werkafspraken met OMWB zijn geïmplementeerd.

Vastgoedontwikkeling

(Actualiseren) Nota Grondbeleid.

Niet van toepassing

(Actualiseren) Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG).

Gerealiseerd

Grondprijzen 2015 actualiseren.

De grondprijzen zijn eind 2014 vastgesteld. In 2016 worden deze geactualiseerd

Projecten

Begroting

Verantwoording

Ruimte

Nieuwe vastgoedprojecten van marktpartijen en woningbouwcorporaties faciliteren die passen binnen de Structuurvisie 2013, onder andere:

 • Amphia Molengracht;
 • Heilig Hartkerk;
 • Amphia Langendijk zodra realisatietermijn in zicht komt;
 • Klokkenberg landgoedontwikkeling;
 • Evenementenzone Bavelse Berg;
 • Gasthuispoort;
 • Achter de Lange Stallen;
 • Winkelcentrum De Burcht;
 • Winkelcentrum De Berg;
 • Scheperij Teteringen.

Amphia
In december 2015 heeft Amphia een akkoord bereikt met de geldverstrekkers over de financiering voor het nieuwe ziekenhuis. Daarmee is groen licht gegeven voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De werkzaamheden aan de openbare ruimte zijn in januari 2016 gestart.

Heilig Hartkerk
Voor de herontwikkeling van de Heilig Hartkerk en de naastgelegen locatie van de Praktijkschool Breda aan de Baronielaan voert de gemeente met de projectontwikkelaar DimensieVier een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek uit op basis van een intentieovereenkomst in mei 2014 is gesloten. De ontwikkeling omvat de restauratie en herbestemming van de kerk en pastorie met daarnaast nieuwbouw van circa 40 appartementen op de schoollocatie. De gemeente stelt als randvoorwaarde dat restauratie van kerk en pastorie (financieel) gekoppeld is aan de nieuwbouw en daarop vooruitloopt. Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet gereed omdat de financiële uitvoerbaarheid van de totale ontwikkeling nog onvoldoende is aangetoond. De ontwikkelende partij heeft aangegeven het project te willen overdragen aan een grote ontwikkelende bouwer. De planning is om het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek  in het voorjaar van 2016 aan het college voor te leggen. Als het college positief kan besluiten over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens met de procedure voor bestemmingswijziging gestart. Vooruitlopend op het haalbaarheidsonderzoek lopen reeds de vergunningprocedures voor de restauratie- en bouwplannen voor kerk en pastorie. Doel hiervan is om zo snel mogelijk met de restauratie en verbouwing van de monumentale panden te kunnen beginnen.

Klokkenberg
In 2006 kocht Vitalis WoonZorgGroep het complex De Klokkenberg aan om dit te herontwikkelen tot een woon-zorglocatie volgens het Vitalis-concept. Tussen 2006 en nu is door Vitalis aanzienlijk geïnvesteerd in landschapsontwikkeling en planvorming. Het resultaat hiervan is een onherroepelijk bestemmingsplan met ruime mogelijkheden voor herontwikkeling daterend van juni 2014. Daarna is Vitalis niet tot uitvoering van bouwplannen gekomen. Als gevolg van het beleid voor scheiding tussen wonen en zorg wil Vitalis zich concentreren op het verlenen van zorg. Vitalis zoekt nu een betrouwbare ontwikkelpartner voor de ontwikkeling en exploitatie van haar vastgoed. Daartoe heeft zij begin juli 2015 onder begeleiding van Fakton een marktconsultatie opgestart waarin geïnteresseerde marktpartijen zich kunnen inschrijven. Deze procedure heeft in 2015 niet tot afronding geleid.

Evenementenzone Bavelse Berg / Breepark
Begin 2015 zijn de eerste gronden voor de ontwikkeling van de Bavelse Berg overgedragen aan de ontwikkelaar. De infrastructurele aanpassingen zijn in 2015 afgerond. De Decathlon is in 2015 geopend en de bioscoop is in aanbouw genomen. Voor de evenementenhal is de omgevingsvergunning in procedure genomen en begin 2016 verleend.

Gasthuispoort:
De bouw van de Gasthuispoort is in 2015 voorspoedig verlopen. De laatste woningen zijn in 2015 in de verkoop gekomen.

Achter de Lange Stallen

Conform raadsbrief dd 6 juli 2015, hebben de eigenaren aangegeven dat er geen gedeeld beeld is van de ontwikkeling Achter de Lange Stallen. De  intentieovereenkomst tussen gemeente en eigenaren is hierdoor niet verlengd. In de Tweede Bestuursrapportage is gemeld dat de Gemeente een actieve rol heeft in de gesprekken met de eigenaren. Dit heeft in 2015 nog niet geleid tot een vervolgproces voor deze ontwikkeling.

Winkelcentrum de Burcht
Geen bijzonderheden.

Winkelcentrum De Berg
In 2015 is het haalbaarheidsonderzoek voor de revitalisering van winkelcentrum De Berg in combinatie met het realiseren van een woonzorgzone. Deze ontwikkeling bleek niet haalbaar, met name omdat er geen belegger geïnteresseerd bleek in de woonzorgontwikkeling. De beschikbare gemeentelijke middelen (€ 995.000) zijn met een raadsbesluit gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte van de winkelcentra De Berg, Donk, Heksenwiel en Tuinzigt.

Hotel Nieuwstraat

De verbouwing is in 2015 gestart, de werkzaamheden zijn in volle gang en de opening staat gepland voor april 2016.

Molenkwartier

De (her)ontwikkeling van het Molenkwartier aan de Teteringsedijk is in 2014 op een laag pitje komen te staan als gevolg van het faillissement van de ontwikkelaar. Door de eigenaar van het terrein is eind 2014 een nieuw voorstel ontwikkeld, met minder woningen dan in het oorspronkelijke plan.Dit plan is in 2015 als initiatiefplan ingediend.Op basis van een eerste weging is positief geoordeeld over deze inzet, zij het onder de nodige condities (woningdifferentiatie, fasering, omgevingsfactoren). Daarom is voorgesteld een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De grondeigenaar heeft ondertussen een andere ontwikkelpartner bij de ontwikkeling betrokken. Momenteel wordt met deze partij het haalbaarheidsonderzoek opgestart. Naar verwachting wordt in de loop van 2016 de besluitvorming hierover afgerond. Vervolgens kan gewerkt worden aan een nieuw bestemmingsplan voor de locatie.

Centrum Zuid-West

De ontwikkeling van de zuid-westrand van de binnenstad (die loopt van de Gasthuisvelden via de Fellenoordstraat tot en met de Markendaalseweg) wordt in samenhang opgepakt. De werktitel van dit gebied is Gasthuisvelden. In dit gebied is een omvangrijke leegstand van met name kantoren. Daarnaast ligt hier het kazerneterrein Seelig dat door defensie zal worden afgestoten. Het eerste deel is reeds verkocht aan De Rooi Pannen. Het gebied omvat verschillende ontwikkelingsopgaven die de komende jaren gaan spelen, zoals (de transformatie van) de vertreklocaties van het belastingkantoor en het gerechtsgebouw, Seelig-zuid, Seelig-noord, de derde fase van de Nieuwe Mark en de Markendaalseweg. In 2015 zijn op initiatief van de gemeente de individuele opgaven met de betrokken pand- en gebiedseigenaren in het gebied Gasthuisvelden gezamenlijk besproken. Dit heeft geleid tot het inzicht dat er een gezamenlijk belang ligt in verdere samenwerking. In 2016 gaan partijen gezamenlijk een voorstel voor de strategie van de gebiedsontwikkeling uitwerken.

Scheperij Teteringen

In 2015 is constructief overleg gevoerd met de ontwikkelaar. Hierbij zijn de ruimtelijke en financiële kaders om tot een haalbaar plan te komen nader uitgewerkt. Wanneer de gemeente en ontwikkelaar hierover overeenstemming bereiken zal in 2016 een anterieure overeenkomst worden opgesteld.

Faciliteren ombuigingen en herontwikkelingen voor die projecten waar zich 'het natuurlijke moment' aandient door bestaande projecten bij te stellen zodat een betere aansluiting komt met de marktvraag.

Zie toelichting boven

Alle initiatieven die niet in het bestemmingsplan passen beoordelen via de intakeprocedure.

Regulier werk

De uitvoering van initiatieven / projecten die niet rechtstreeks in het bestemmingsplan passen faciliteren door middel van het maken van postzegelbestemmingsplannen, wijzigings- en/of uitwerkingsplannen.

Regulier werk

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed 2015, zoals:

 • Bouwhistorisch Onderzoek Breda;
 • Archeologische veldwerkprojecten;
 • Organisatie Open Monumentendag;
 • Realisatie Erfgoedbrief Breda;
 • Restauraties Cultureel Erfgoed;
 • Restauratie Beijaard Grote Kerk.

Regulier werk

Mobiliteit & Milieu

Uitvoeren van projecten zoals weergegeven in het:

 • Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2015;
 • Uitvoeringsprogramma Klimaat 2015;
 • Uitvoeringsprogramma Bodem 2015;
 • Uitvoeringsprogramma Lucht, Geluid en Externe Veiligheid 2015;
 • Uitvoeringprogramma Groen & Water 2015.

De uitvoeringsprogramma's lopen conform planning. Géén noememenswaardige afwijkingen.

Bijzondere en majeure projecten

 • HOV busbaan/fietspad langs het spoor;
 • HOV tracé door binnenstad;
 • Aanvullende fietsenstalling OVT (Via Breda);
 • HOV Claudius Prinsenlaan;
 • Windturbines Hazeldonk;
 • ZonneWIJde.

Fietspad langs het spoor:
Ondanks vertraging bij de uitvoering van de onderdoorgang/HOV-fiets in de Doornboslaan, als gevolg van zettingen van de bodem nabij het spoor, is de busbaan opengesteld in december 2015; de afronding van de busbaan is gepland begin mei 2016. De vertraging van het gehele project bedraagt 15 weken. Dit heeft tot gevolg fors meer ureninzet en op onderdelen een overschrijding in de kosten. De verwachting is dat de meerkosten afhankelijk van de subsidieafhandeling enkele tonnen gaan bedragen.

HOV tracé door binnenstad:
Deels gereed. Voor het deel Vlaszak-Oude Vest-Karnemelkstraat geldt: in 2016 Definitief Ontwerp en in 2017 uitvoering.

Aanvullende fietsenstalling OVT (Via Breda):
In uitvoering.

HOV Claudius Prinsenlaan:
Eerste deel tracé gereed (tot De La Reyweg), start uitvoering in 2016. 2de deel tracé DO gereed medio 2016, uitvoering 2017.  

Windturbines Hazeldonk:
Gerealiseerd in 2015.

Zonnewijde
In 2015 is een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar voor alternatieve locatie in Steenakker nabij NRW. Als de financiering rond komt wordt verwacht dat uitvoering medio 2016 plaats zal vinden.

Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling is met name verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het totaal aan grondexploitaties binnen de gemeente, waaronder de gebiedsontwikkelingen in Stationskwartier, Rithmeesterpark en Teteringen. In paragraaf grondbeleid worden een aantal relevante zaken op dit vlak nader toegelicht.

Zie paragraaf Grondbeleid

Regulier werk

 • Informatie- en databeheer (onder andere Registratie en Monitoring van de Stedelijke Programmering en Mobiliteit & Milieu.
 • Beleids- en projectadvisering maatschappelijke vragen die om ruimtelijke vertaling vragen.
 • Accountmanagement (beantwoording van fysieke ontwikkeling gerelateerde vragen van bedrijven, instellingen en particulieren.
 • Regionale Samenwerking (onder andere West-Brabant, B5, Rijn-Schelde-Delta en de G32).
 • Lokale samenwerking (onder andere het overleg met erfgoedpartners).
 • Beheer (archeologisch depot en archeologische monumentenzorg).
 • Coördinatie van inkomende subsidies (ISV).
 • Subsidieverstrekking (onder andere culturele hoofdstructuur erfgoed en onderhoud van het cultureel erfgoed).
 • Innovatie en verdieping vakgebied.
 • Uitvoeren van gemeentelijke grondexploitaties.
 • Accountmanagementschap diverse actoren.

Géén bijzonderheden.

De activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van het voormalige programma Via Breda (gebiedsontwikkelingen in het Stationskwartier, de Drie Hoefijzers, het Havenkwartier en overige gebieden) zijn beschreven in Hoofstuk Project Via Breda.

Zie paragraaf Groot project

Kansen en risico's

Bodemsanering:
Alle humane spoedlocaties zijn gesaneerd of beheersbaar (conform het Convenant van Rijk, Provincies, Waterschap en Gemeente). Er zijn in Breda 22 spoedlocaties waarvan vier met een humaan risico, deze vier zijn beheerst.

De grondexploitaties laten afnemende risico’s zien. Dit komt omdat er geen nieuwe grondexploitaties worden opgestart. Daarnaast nemen de werkzaamheden en resterende verkopen in de lopende grondexploitaties steeds verder af.

Verwijzingen en aanvullende informatie