Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen (tien) waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is (negen exclusief een aantal kleinere NV/BV's, opgericht bij de verkoop van de Essent-aandelen). Een verbonden partij is één van de drie vormen voor de Gemeente Breda om haar taken uit te (laten) voeren: door een eigen directie, een commerciële partij of door een verbonden partij.

Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente tegelijkert─│d bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken. Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp.

De vrijstelling vennootschapsbelasting (vpb) voor overheidsbedrijven is met ingang van 2016 vervallen. Gevolg is dat alle NV’s en BV’s en gemeenschappelijke regelingen vpb-plichtig zijn en de nodige administratieve voorbereidingen hebben getroffen. De gemeenschappelijke regelingen zijn overigens vrijgesteld van vennootschapsbelastingplicht voor zover het gaat om de uitvoering van publieke taken.

Visie en beleid

In aansluiting op landelijke ontwikkelingen volgen we sinds 2014 de eigenaar-positie vanuit stabiliteit en kwetsbaarheid. Stabiliteit is de ontwikkeling van de exploitatieresultaten en kwetsbaarheid de ontwikkeling in het risicoprofiel in relatie tot het vermogen.

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer (2015) over de verbonden partijen is bestuurlijk in regionaal verband nagedacht over aansturing. Dit leidde tot de nota 'Zes kaderstellende regels'. Deze nota is het startpunt gaan vormen om de regionale samenwerking verder vorm te geven. Ten eerste zijn we bezig het proces ambtelijk professioneler in te richten. Ook gaan we er voor zorgen dat een beperkt aantal gemeenten uniform de uitvoerende taken voor haar rekening neemt. Verder proberen we regionaal zoveel mogelijk te komen tot eensluidende standpunten/ oordelen.  

Tot slot gaan we onderzoeken of horizontaal toezicht, met als centrale waarden onderling vertrouwen en openheid, een basis kan vormen voor een goede samenwerking tussen gemeenten en verbonden part─│. We verwachten dat professionals op die manier hun werk beter kunnen doen, er een betere verbinding is tussen alle partijen en een wederzijdse leercyclus op gang komt. Kortom: vakmanschap, verbinding en vertrouwen van alle betrokken stakeholders. Zo ontstaat meer doeltreffendheid en doelmatigheid.

Kerncijfers

(bedragen x1.000)

BETAALDE BIJDRAGE
2014

ONTVANGEN BIJDRAGE
2015

ONTVANGEN BIJDRAGE
2014

Rechtspersonen

NV Bredase Investeringsmaatschappij (BrIM)

0

0

NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant (REWIN)

0

 0

Chassé Theater Beheer NV

0

 0

Enexis Holding ( +6 overige NV’s/BV’s)

69

44

Brabant Water NV

0

0

Intergas Holding BV

0

0

NV Stadsherstel Breda

0

0

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

147

327

Neovita bv

0

0

Stichting werk aan de wijk

0

0

Totaal

216

371

(bedragen x1.000)

BETAALDE BIJDRAGE
2014

BETAALDE BIJDRAGE
2015

ONTVANGEN BIJDRAGE
2014

Gemeenschappelijke regelingen

GR West-Brabant

638

635

GR Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)

3.500

3.661

GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden – West – Noord

0

0

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

0

224

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

9.912

9.924

GR Belasting samenwerking West Brabant

1.084

1.115

GR Belgisch Nederlands Grensoverleg (BeNeGo)

3

3

GR Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

622

612

GR Omgevingsdienst Midden en West brabant

1.751

1.730

GR Veiligheidshuis Breda

206

234

Totaal

17.716

18.138

Rechtspersonen

Gemeenschappelijke Regelingen (gr)