Concerncontrol

Sinds de Jaarrekening 2008 informeert het college van B&W de gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van de controlfunctie. Hiermee wordt feitelijk gerapporteerd over de uitvoering van de opdracht van de gemeenteraad aan het college van B&W tot het doeltreffend en efficiënt sturen en beheersen van de gemeentelijke organisatie.
Voorliggende paragraaf vervangt het vroegere onderdeel ‘Onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet’. In die opzet werd alleen ingegaan op onderzoeken die het college van B&W moest voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De huidige paragraaf richt zich op de integrale sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie en heeft daarmee een bredere scope.

Ontwikkelingen 2015

Organisatie
Met het aantreden van  de nieuwe gemeentesecretaris zijn initiatieven genomen om te komen tot een verdere doorontwikkeling van de organisatie. Sturing op de inhoudelijke programma’s en de ontwikkeling van integrale bedrijfsvoering zijn speerpunten hierin. De functie concerncontrol is nauw betrokken in de ontwikkeling daarvan alsmede bij analyses om tot verbeteringen op de (financiële) bedrijfsvoering te komen.

Naast de reguliere interne controlewerkzaamheden op financiële processen, waaronder de financiële rechtmatigheid ten aanzien van de drie D’s en grondexploitaties, waren belangrijke aandachtspunten van concerncontrol in 2015 de doorontwikkeling van risicomanagement, de sturing en beheersing van de relaties met de gemeentelijke verbonden partijen en de ontwikkeling van sturing en beheersing van de gemeentelijke informatievoorziening.

Risicomanagement
Een ambtelijk goed functionerend risicomanagementproces is onontbeerlijk voor een goede sturing en beheersing. Het risicobewustzijn begint al steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering. Afgelopen jaar is gewerkt aan verdere implementatie alsmede het actualiseren van de nota Risicomanagement.

Verbonden partijen
Samenwerking met derden krijgt een steeds prominentere plaats in de gemeentelijke beleidsuitvoering. Dit gebeurt nu al op verschillende terreinen, maar neemt in snel tempo toe. Te denken valt aan Verbonden Partijen, PPS-constructies en via gesubsidieerde partijen. Daarnaast zijn er partijen waarmee de gemeente een (wettelijke en/of financiële) relatie heeft, zoals onderwijsinstellingen en de instellingen op het terrein van het sociaal domein.
Afgelopen jaar zijn stappen gezet om – in samenwerking met regiogemeenten - tot een meer gezamenlijke governance op verbonden partijen te komen. Hierin wordt nauw samengewerkt met de griffiers die vanuit de gemeenteraden hier initiatieven in hebben genomen.

Informatievoorziening
De gemeentelijke informatievoorziening, in casu de architectuur en de technologische ontwikkelingen, de organisatie en het beheer alsmede het adequaat gebruik van beschikbare - en eventueel nog te ontwikkelen data – wordt een steeds belangrijker onderdeel van sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie. Afgelopen jaar zijn initiatieven om de sturing en beheersing daarvan te verbeteren.

In 2015 is aan aanzet gemaakt om onderzoeken die elders in de organisatie worden uitgevoerd in kaart te brengen. Een integraal overzicht hiervan ontbreekt. De inventarisatie wordt in 2016 verder opgepakt.