Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2015. Het college van burgemeester en wethouders legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, inhoudelijk en financieel, zoals dat vastgelegd was in  de Begroting 2015.

Eén van de belangrijkste uitdagingen, ook financieel, in 2015 was de overgang van de zorgtaken van rijk naar gemeente. De gemeente heeft dit onder noemer ‘Zorg voor Elkaar’ niet alleen gedaan, maar samen met professionele partners, met de wijken en buurten, met de vele vrijwilligers en alle betrokken Bredanaars. Juist de overdracht van die zorgtaken heeft als consequentie dat we de definitieve jaarrekening later dan gebruikelijk hebben kunnen aanbieden aan de raad. De reden daarvoor is dat we moesten wachten op de afronding van de verantwoording van de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning.

De jaarstukken laten een positief resultaat van € 13,4 miljoen zien. De onzekerheid over de taken die van het rijk naar de gemeente kwamen, bleek voor Breda goed beheersbaar.
Maar we blijven alert, omdat we weten dat de komende jaren de budgetten verder dalen. Met dit positief resultaat stellen we het risico naar beneden bij, wat zorgt voor meer weerstand. Dat geeft ruimte om onze ambities in het bestuursakkoord 2015-2018 Focus op Vooruitgang volledig waar te maken. Samen met de stad en regio, daar waar de kansen zich voordoen.
Een aantal belangrijke projecten is al in 2015 gerealiseerd of in gang gezet. Zo is Breepark in bedrijf, is het station bijna af en is Amphia begonnen met de nieuwbouw. De HOV-busbaan langs het spoor is gereed, er is overeenstemming over een nieuw museum voor Breda, en duurzaamheid heeft een vlucht genomen door deelname van Breda aan de klimaattop, de ingebruikname van windmolens bij Hazeldonk, projecten voor ruimtelijke adaptatie en initiatieven voor zonne-energie. De binnenstad wordt toeristisch en economisch aantrekkelijker door het ondernemersfonds, de aanleg van de Passantenhaven en de samenwerking van ondernemers, bewoners en gemeente op het gebied van citymaking.

De financiële positie van de gemeente is solide. Breda laat de periode van financiële tegenwind en herstel daarmee achter zich. We gaan vol vertrouwen 2016 in.

Het college van burgemeester en wethouders