Resultaat in relatie tot prognoses

Bij de Tweede Bestuursrapportage 2015 verwachtten we een voordelig resultaat van € 8,9 miljoen. Het nadelige begrotingssaldo van € 4,6 miljoen was onderdeel van dit resultaat. Daarmee werd per saldo een voordelig resultaat van € 13,5 miljoen op de andere onderwerpen verwacht. Op dat moment was een resultaat van het Sociaal Domein ingeschat van € 12,5 miljoen.

De toelichtingen in de Programma's verklaren op hoofdlijnen de werkelijke verschillen ten opzichte van de begroting.