Bedrijfsvoering

In 2015 is in het bestuursakkoord 2015-2018, 'Focus op vooruitgang', de ambitie geformuleerd om te komen tot een flexibele organisatie. Een organisatie die opgave-gestuurd werkt, vanuit één organisatie principe, die flexibele inzet van mensen en geld kent en ondernemerschap stimuleert. De taak- en rolverdeling van de lokale overheid vraagt om een ambtelijke organisatie die verbonden is met stad en maatschappij.

De volgende vijf strategische prioriteiten zijn onderkend, die de organisatie op alle onderdelen van de bedrijfsvoering faciliteren om de gewijzigde rol zo adequaat mogelijk te kunnen vervullen:

1. Kwaliteit financiële functie

In 2015 zijn, in relatie tot hetgeen in de begroting is opgenomen, de volgende resultaten geboekt:

  • de doorontwikkeling van de begroting is succesvol afgerond met de programmabegroting 2016 en kan geraadpleegd worden via de website 'www.hetgeldvanbreda.nl'. De komende jaren wordt nog ingezet op de invulling van de gewenste indicatoren en verfijningen onder andere gebaseerd op actualisering van wet- en regelgeving;
  • de instandhoudingsinvesteringen zijn opgenomen in de exploitatie en niet meer in het investeringsplan. Besluitvorming hierover heeft in 2015 plaatsgevonden. Ingangsjaar is 2016;
  • de begroting is doorgelicht.  Diverse verbeteracties zijn inmiddels doorgevoerd. De grote verbeteringen en veranderingen worden uitgevoerd bij de organisatie ontwikkeling die in 2016 start;
  • ditzelfde geldt voor de herstructurering en vereenvoudiging van de financieel administratieve huishouding.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig geworden. Om de VPB-plicht te implementeren is een inventarisatie uitgevoerd van de activiteiten die hieronder komen te vallen. Dit is afgestemd met de Belastingdienst. Hiermee liggen we op schema om de implementatie vorm te geven. Medio 2017 zal aangifte gedaan worden over het jaar 2016.

2. Toekomstbestendige organisatie (die compact, flexibel en hoogwaardig is)

In 2015 zijn een aantal goede stappen gezet om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Misschien wel het meest in het oog springend daarbij zijn de vier organisatieprincipes zoals die eind 2015 zijn benoemd. Vaste waarden daarin zijn het principe van 'één organisatie' en 'de ondernemende medewerker', naast 'flexibele inzet van mensen en middelen' en 'doelmatige bedrijfsvoering'.
Concreet zijn voor de beoogde resultaten van het jaar 2015 de volgende stappen gezet:

  • Modern werkgeverschap/ondernemend werknemerschap

In mei 2015 is het bevlogenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers. De resultaten waren boven verwachting. Dit is beloond met de prijs van “Beste Werkgever Grote Gemeenten”. Alle teams zijn zelf aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek.
Ondernemende medewerkers zijn noodzakelijk voor de gewenste ontwikkeling van de organisatie. De aandacht hiervoor is in 2015 toegenomen, bijvoorbeeld bij de uitrol van de 3D’s, waar de medewerkers al op een vernieuwende manier werken.

  • Strategische personeelsplanning

Om de strategische personeelsplanning voor vandaag, maar ook voor morgen en overmorgen goed doordacht vorm te geven is het concept “Natuurlijk Ontwikkelen” opgezet. Binnen dit concept is aandacht voor inzicht in de huidige personele bezetting gekoppeld aan wijze van sturing van de organisatie en de ontwikkeling van het personeel. Met dit concept wordt in 2016 een pilot uitgevoerd binnen Breda Doet.

  • Mobiliteit

De kanteling naar werken vanuit de opgave voor de stad geeft een stevige impuls aan de kwalitatief goede koppeling tussen werkzaamheden en werknemers. Bovendien bevordert dit de interne flexibiliteit. Medewerkers kunnen vanuit hun afdeling binnen meerdere programma’s en opgaven werkzaam zijn.
In samenwerking met het regionaal mobiliteitscentrum is gewerkt aan versterking van de kwetsbare functies op met name het financiële terrein.
Voor wat betreft de opgave “iedereen aan het werk” is er een grote stap gezet in de re-integratieactiviteiten van zieke medewerkers, medewerkers wiens functie boventallig is geworden en ex-medewerkers die een WW-uitkering ontvangen. Dit heeft er toe bijgedragen dat het ziekteverzuimcijfer gedaald is van 5,58% naar 4,85%, dat er vrijwel geen instroom van medewerkers in de WW is en dat ex-medewerkers meer worden ondersteund om weer zelf in hun inkomsten te voorzien.

  • Leren en Ontwikkelen

De verbinding van YourGoals met de organisatie en met de regio is sterk en wordt steeds sterker. Dit komt tot uiting in de inhoud van de trainingen en cursussen, in de aantallen daarvan en zeker ook in de trainers van YourGoals. In 2015 heeft met veel succes ook een regionale training “train de trainer” plaatsgevonden.

3. Digitale gemeente
De ontwikkeling om als gemeente steeds meer digitaal te gaan werken is in 2015 doorgezet volgens de pijlers van De Digitale Gemeente: digitalisering, samenhangend en open en veilig. De voortgang van de implementatie van de vele projecten die hier een bijdrage aan leveren wordt bewaakt met een voortrollende projectenlijst, die ook de basis is van de prioritering in 2016 en volgende jaren.
In 2015 is het zaaksysteem opgeleverd en is het klantcontactdeel in gebruik genomen. Ook is een plan van aanpak gemaakt om de resultaten van werkprocessen digitaal aan de burger te kunnen aanbieden.
Om de samenhang van alle informatiestromen te waarborgen en als één organisatie te kunnen opereren zijn er architectuurbeschrijvingen gemaakt op verschillende niveaus en deelgebieden. Ook is het Bredase applicatielandschap in kaart gebracht met behulp van tools van VNG/KING.

Informatie beveiliging
Omdat informatie-uitwisseling met anderen steeds vaker via de digitale weg plaatsvindt, is veel aandacht besteed aan informatiebeveiliging. In de eerste helft van 2015 is een nul-meting uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in het huidige informatiebeveiligingsniveau. Uit deze meting bleek dat de operationele risico’s adequaat zijn afgedekt. Tevens is in 2015 het informatiebeveiligingsbeleid geëvalueerd en aangepast en zijn tools in gebruik genomen voor beveiligingsimpactanalyse (BIA), risico analyse en privacy impact analyse (PIA).
In 2015 zijn verschillende audits uitgevoerd, waar ook de informatiebeveiliging onderdeel van uitmaakte. Aan de eisen, gesteld bij de SuWi- en de DigiD-audit en de zelfevaluatie Basisregistratie Personen is voldaan. De aanbevelingen uit de IT-audit van de accountant in het kader van de jaarrekening vormen mede input voor het informatiebeveiligingsplan 2016. Daarnaast is de rekenkamer van de gemeente Breda in 2015 gestart met een onderzoek naar informatiebeveiliging. Dit zal in 2016 worden opgeleverd.

4. Internal Governance
In het kader van de Internal Governance zijn nadere afspraken gemaakt om te komen tot een efficiënte en effectieve wijze van besluitvorming. Er wordt gebruik gemaakt van het principe van single point of coördination (spoc) om vraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering te stroomlijnen.

5. Organisatie van de bedrijfsvoering
De organisatie van de bedrijfsvoering gaat er over dat we uit strategische overwegingen keuzes maken welke taken we zelf doen, welke in samenwerking met andere partijen, welke wij doen voor andere partijen en welke taken we door andere partijen laten uitvoeren. In 2015 zijn, in lijn met de door de Raad vastgestelde Position Paper, concrete gesprekken gevoerd met verschillende organisaties buiten de gemeente Breda om dienstverlening voor hen te verzorgen. In al deze gevallen zal in 2016 het besluit worden genomen over deze inbesteding.