Overzicht reserves, voorzieningen en jaaroverstijgende subsidies

Reserves

(Bedragen x1.000)

Reserves

31 december 2014

BIJ

AF

31 december 2015

Algemene reserve

77.927

8.307

6.991

79.243

Reserves Atea

7.945

0

692

7.253

WMO/Zorgfonds

3.158

1.739

536

4.361

Exploitatiereserve

2.515

7.072

6.669

2.918

Begrotingsbeeld

6.141

240

1.545

4.836

Bedrijfsreserve

50

0

50

0

Investeringsreserve

19.171

3.108

2.254

20.025

Onderwijshuisvesting

1.507

2.087

1.573

2.021

Afvalservice

0

0

0

0

Parkeerbedrijf reserve

233

15

20

228

Parkeerfonds

435

-15

0

420

Groenfonds Buitengebied

820

0

74

746

Armoedebestrijding

476

200

263

413

Risicoreserve Bijstand/WMO

0

0

0

0

Reserve sociale zaken en werkgelegenheid

2.588

0

1.350

1.238

Wijkontwikkeling

6.575

627

716

6.486

Reserve Toeristenbelasting

265

41

265

41

Culturele Hoofdstad

80

0

80

0

Bodemfonds

855

1.001

405

1.451

Klimaatfonds

0

341

41

300

Totaal Reserves

130.740

24.763

23.523

131.980

In bovenstaand overzicht van reserves  is bij de mutatiekolommen bij en af de resultaatbestemming 2014 opgenomen. De specificatie van deze resultaatbestemming is als volgt:

(Bedragen x1.000)

Resultaatbestemming 2014

BIJ

AF

saldo resultaat

Algemene reserve

0

6.869

-6.869

Atea Algemene reserve

0

539

-539

Reserve onderwijshuisvesting

2.087

0

2.087

Reserve parkeerbedrijf

0

20

-20

Reserve armoedebestrijding

200

0

200

Exploitatiereserve

3.946

186

3.760

Centrale bedrijfsreserve

0

50

-50

Investeringsreserve: algemeen

534

0

534

Investeringsreserve: lopende kredieten

0

472

-472

Investeringsreserve: afschrijvingsdeel

908

0

908

Reserve toeristenbelasting

0

265

-265

Reserve Culturele Hoofdstad

0

80

-80

Reserve Wmo/Zorgfonds

1.739

0

1.739

Reserve Bodemfonds

296

0

296

Reserve Klimaatfonds

108

0

108

Totaal Resultaatbestemming 2014

9.818

8.481

1.337

Voorzieningen

(Bedragen x1.000)

Voorzieningen

31 december 2014

BIJ

AF

31 december 2015

Centrale personeelsvoorziening

3.907

416

1.693

2.630

Voorziening wet AppA

7.140

1.923

595

8.468

Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering VGB

4.386

1.243

1.766

3.863

Vrz sport VGB

6.492

5.033

2.084

9.442

Vrz Welzijn VGB

105

251

204

153

Vrz Cultuur VGB

3.500

1.528

520

4.508

Vrz Brede Scholen VGB

0

236

236

0

Vrz Rat Verlegh Stadion VGB

830

218

580

468

Vrz ECO-Cultuur

19

12

22

8

Vrz chasseparking / LED verlichting

271

0

35

236

Vrz Cultureel Erfgoed VGB

0

0

0

0

Vrz Centraal VGB

0

1.418

0

1.418

Vrz Parkeergarage de Prins

174

70

98

147

Vrz Parkeergarage Concordia

77

37

12

102

Vrz Parkeergarage Barones

1.889

322

211

2.000

Vrz Parkeergarage Chassé

-36

96

508

-449

Vrz Parkeergarage Turfschip

249

145

63

331

Vrz Fietsenstalling Oude Vest

-7

0

3

-10

Vrz Fietsenstalling Nieuwstraat

24

12

4

31

Vrz AVS VGB

462

132

63

531

Voorziening verharding achterstallig onderhoud

17.500

0

3.275

14.225

Vrz Rendabel overig VGB

401

584

571

415

Vrz Openbare Ruimte onderhoud

0

6.262

5.648

614

Vrz planmatig onderhoud VO

175

664

68

771

Vrz verlieslatende contracten

8.686

339

0

9.025

Vrz afvalservice

1.553

715

1.358

909

Vrz riolering

418

1.076

0

1.494

Totaal Voorzieningen

58.217

22.729

19.617

61.329

Jaaroverstijgende subsidies

(Bedragen x1.000)

Omschrijving

31 december 2014

BIJ

AF

31 december 2015

ONTW MM

0

0

0

0

Subs. Jeugdwerkloosheid (regio)

543

0

543

0

Subsidie AMIF 2014-2020 (integratie)

0

597

0

597

Subs ECO Reintegratie/Jeugd WW

0

0

46

46

Trace

0

88

0

88

-

0

0

0

0

CS Kabinet

0

0

0

0

ONTW VO

0

4.600

3.238

1.362

Subs. lokaal openbaar vervoer

152

0

21

131

Subs. Meeneemreg.participatiebudget

340

0

340

0

Subs. Zorg,Maatsch.begeleiding

216

0

0

216

Subs. Volksgezondheid

15

0

0

15

Subs. Onderwijskansenbeleid

1.082

177

0

1.259

RMC middelen

253

61

0

314

Subsidie OCW-Educatie SISA

0

89

0

89

Subs ECO Reintegratie/Jeugd WW

0

0

-11

11

Donkere dagen offensief 2015-2016

0

300

0

300

Innovatieaanpassing uitgaansgeweld

0

45

0

45

CS Kabinet

0

0

0

0

ONTW MM

0

0

0

0

ONTW VO

0

0

0

0

Subs. Verbetering LKP

686

0

570

116

Subs. Jeugd

77

0

77

0

Corridor Zuid-Breda (NBR-BBV-006)

0

1.349

0

1.349

Ontsluiting Krouwlaarhaven (PHP 14-07)

0

479

0

479

Versterking bestuurlijke weerbaarheid&integriteit

0

83

0

83

Totaal

3.365

7.868

4.824

6.500

Gewaarborgde geldleningen

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

(Bedragen x € 1.000,--) 

Ontvanger borgstelling 

Oorspronkelijk bedrag van de borgstelling 

Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend

Doel van de geldlening

31 december 2014

31 december 2015

Laurentius

607.735

50%

Soc. Woningbouw

553.525

533.895

WonenBreburg

461.217

50%

Soc. Woningbouw

411.351

384.311

WSG

59.238

50%

Soc. Woningbouw

54.905

54.138

Woonzorg Nederland

27.545

50%

Soc. Woningbouw

25.446

24.553

Stichting Mooiland

60.134

50%

Soc. Woningbouw

58.694

58.589

AlleeWonen

498.381

50%

Soc. Woningbouw

485.340

467.493

Totaal

1.714.251

50%

1.589.261

1.522.980

Overige leningen

Ontvanger borgstelling 

Oorspronkelijk bedrag van de borgstelling 

Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend

31

december 2014

31
december 2015

Stichting Elisabeth

9.801.653

100%

506.980

168.968

Stichting Elisabeth

5.000.000

100%

3.900.000

3.700.000

Stichting Elisabeth

3.494.108

100%

1.135.584

1.048.231

Stichting Elisabeth

2.168.162

100%

1.273.706

1.208.310

Surplus (Stichting Huize de Werve)

1.002.653

100%

215.533

148.622

Surplus (Stichting Huize de Werve)

149.747

100%

40.948

32.378

Surplus (Stichting Huize de Werve)

45.378

100%

17.301

14.880

Surplus (Stichting Huize de Werve)

181.512

100%

91.127

82.313

Thebe (Zorgcentrum Oranjehaeve)

2.722.681

100%

204.201

136.134

Tennisvereninging "de IJpelaar"

100.000

100%

67.040

44.775

Tafeltennisver. Wanzl-Belcrum

135.000

100%

57.306

50.550

Voetbalvereniging PCP

45.378

100%

1.815

-

St. Tennispark Heksenwiel

181.512

100%

100.632

93.679

Stichting Ulvenhouts Welzijn

108.907

100%

8.713

6.535

Stichting Ulvenhouts Welzijn

45.378

100%

7.261

6.354

Stichting Ulvenhouts Welzijn

142.941

100%

38.118

33.352

Zuiderhout Woonzorgcentra

1.134.451

100%

76.755

-

Mixed Hockeyclub Teteringen

90.000

100%

71.500

62.250

Mixed Hockeyclub Teteringen

22.500

100%

20.250

RKVV Jeka

208.000

100%

178.372

191.369

Tennisvereniging Markant

17.500

100%

12.964

11.830

Stichting Sport en recreatie "de baronie van Breda

125.000

100%

93.748

86.914

Stichting Sport en recreatie "de baronie van Breda

80.000

100%

62.005

54.009

Atletiekvereniging sprint 

250.000

100%

250.000

250.000

Internationale School Breda

2.300.000

100%

2.751.303

1.974.316

Stichting Push de Heerbaan

250.000

100%

245.833

241.666

Building Breda 

17.500.000

100%

3.600.000

5.500.000

BNMHC Zwart Wit 

100.000

100%

82.638

BNMHC Zwart Wit 

125.000

100%

125.000

B.S.V Boeimeer Breda 

25.000

100%

22.915

Stichting Tennispark Princenhage 

170.000

100%

170.000

Stichting Sport en Recreatie de Baronie 

105.000

100%

105.000

Totaal

15.008.744

15.673.237