Overzicht incidentele baten en lasten

(bedragen x1.000)

Begroting 2015
na wijziging

Jaarrekening 2015

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Omschrijving

Grondexploitatie

24.549

42.223

16.057

18.604

Digitalisering bestemmingsplannen

100

79

Algemene middelen

Via Breda Markt
 en programmering

270

203

Algemene middelen

Via Breda verschuiven overheveling 2014-2015

72

reserve

Via Breda budgetoverhevelingen 2014-2015

131

Reserve

Via Breda informatiecentrum

26

26

24

24

externe bijdrage

Schadeloket

115

115

22

22

externe bijdrage

Jeugd / voortijdig schoolverlaten

437

437

Decentralisatie-uitkering

Vrouwenopvang

6.594

6.651

Decentralisatie-uitkering

Vrouwenopvang

60

29

Reserve

Maatschappelijke Opvang

5.743

5.680

Decentralisatie-uitkering

Stedelijk Kompas

104

104

Reserve

Combinatiefuncties

660

660

Decentralisatie-uitkering

Combifuncties

35

35

Reserve

Gezond in de Stad

195

67

Decentralisatie-uitkering

Peuterspeelzalen

285

285

Decentralisatie-uitkering

Kennisstad (maatschappelijke stage)

100

100

Algemene middelen

Jeugdcultuurfonds

130

97

Reserve

Integratie-uitkering WMO

13.409

13.410

Gemeentefondsuitkering

Sociale initiatieven

1.000

782

Algemene middelen

Eigen Kracht

30

30

Decentralisatie-uitkering

We can young

15

15

Decentralisatie-uitkering

Kredietbank

300

300

Algemene middelen

Versterking Binnenstad incl. citymaking

600

307

Algemene middelen / Reserve

Evenementen Impuls

600

600

Algemene middelen

Decentr.provinciale taken VTH

278

278

Gemeentefondsuitkering

Verkiezingen

225

233

Reserve

Waterschapsverkiezingen

143

143

Reserve

Veiligheidsplan 2015-2018

350

350

Algemene middelen

Extra dotatie voorziening AppA

1139

Algemene middelen

Onderzoek Rath Verrlegh stadion

80

67

Reserve

Bouwhistorisch onderzoek binnenstad

77

1

Reserve

Van Goghjaar

300

253

Reserve

Toekomst musea Breda

125

118

Reserve

Stedelijke impuls cultuur

345

287

Reserve

Actualisering cultuurvisie

230

80

Reserve

Graphic Design Festival Breda

65

65

Reserve

Fysieke profilering beeldcultuur

75

75

Reserve

Beeldende kunst

150

149

Decentrale uitkering

Business coach

150

150

Reserve

NHTV incubator

200

148

Reserve

Werelds delen

22

0

Reserve

Inzet personeel Eco

220

Externe bijdrage

Ondernemersfonds

31

31

Algemene middelen

Verkoop maatschappelijk vastgoed

1.580

Afwaardering vastgoed

1.259

Extra dotatie onderhoudsvoorziening

5.097

Bijdrage financiering Begroting

2.735

2.860

Financiering

Bijdrage aan/uit exploitatiereserve

3.124

6.482

3.124

6.481

Reserve

Algemene uitkeringen

34.354

34.354

Gemeentefondsuitkering

bijdrage aan Algemene reserve (incl.rente)

8.307

122

8.307

122

Rente

bijdrage aan begrotingsreserve (rente)

240

240

Rente

bijdrage aan investeringsreserve (rente)

616

616

Rente

bijdrage bespaarde rente aan Algemene Reserve

1.810

Rente

Rente eigen financieringsmiddelen

5.933

5.933

Rente

72.503

91.990

68.184

70.200