Ontwikkelingen in 2015

2.1 Resultaten in 2015

Met deze jaarstukken over 2015 legt het College van burgemeester en wethouders verantwoording af over het inhoudelijk en financieel beleid uit de Begroting 2015.

De jaarrekening is onderdeel van deze jaarstukken en opgesteld volgens de richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de financiële verordening van de Gemeente Breda (ex artikel 12 Gemeentewet). Het belangrijkste doel van deze voorschriften is transparantie in verslaglegging en kaderstelling.

Wat wilde het college in 2015 bereiken? Wat waren de doelen uit het coalitieakkoord Ruimte en Verbinding en het bestuursakkoord Focus op Vooruitgang?

2015 was een jaar met veel bestuurlijke veranderingen. Op 16 maart volgde Paul Depla Peter van der Velden op als de nieuwe burgemeester van Breda. Sinds maart ontmoette de burgemeester veel personen, groepen, organisaties en ondernemingen, die trots zijn op hun buurt, dorp, stad en regio, instelling of organisatie. Op de plek waar ze werken, wonen of recreëren. Die samenwerken om dingen mooier te maken, beter te laten verlopen.
Na de breuk in de coalitie in de zomer, trad op 2 september een nieuw college aan. Een dag eerder ging Cees Vermeer, de nieuwe gemeentesecretaris, aan de slag. Met een nieuwe ploeg en een nieuw bestuursakkoord gingen raad en college hard aan het werk voor, met en in de stad. Om samen te werken aan de uitdagingen waar Breda voor staat.

In dit hoofdstuk volgt een greep uit de resultaten van 2015.

2.1.1 Beheer van de Stad

Schoon water
Breda wil de gevolgen van klimaatveranderingen integraal aanpakken. Zo blijft er ook in de toekomst voldoende schoon water beschikbaar voor het behoud van natuur, industrie en scheepvaart. De hoger gelegen zandgronden in Noord-Brabant en Limburg kennen regelmatig perioden van watertekort. Om dat aan te pakken, tekende Breda de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Zuid-Nederland, samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg, de waterschappen, Rijkswaterstaat, de drinkwaterbedrijven, ZLTO en Staatsbosbeheer. Hierin benoemen de partners het belang van een goede zoetwatervoorziening en maken afspraken over maatregelen, ondersteunen van initiatieven en vergroten van de bewustwording in de regio. 

Robbie de Rat
Wij zijn blij met de gewonnen titel 'Slimste binnenstad' van Nederland. Het project 'Robbie de Rat en Waterakkers' won zowel de jury- als de publieksprijs. De wedstrijd is een initiatief van Smart Data City. Het Bredase project leidde tot winst en maakt gebruik van een nieuwe techniek. Met kleine elektronische zendertjes en ontvangers en via social media kunnen mensen de waterstroming volgen. Een mooi voorbeeld van co-creatie tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Wijkplannen
Aan het begin van het jaar verlengden we de samenwerking met de wijk- en dorpsraden tot en met 2018. We gaan samenwerken aan wijkplannen, -projecten en bouwen wijkdeals verder uit. Voorop staan activiteiten die de leefbaarheid ten goede komen.

Sportaccommodaties
Vaststelling van de Nota Bewegingsruimte is een stap naar toekomstbestendige gemeentelijke sportaccommodaties. Doel van het beleid is voldoende binnen- en buitensportaccommodaties, zoveel mogelijk multifunctioneel, duurzaam en toegankelijk voor alle doelgroepen.

Scheurvorming Rat Verlegh stadion
Gedurende het jaar bleek dat de hoofdtribune van het Rat Verlegh stadion meer druk van bovenaf krijgt dan in het originele ontwerp en de constructie van het gebouw was voorzien. Om de veiligheid te garanderen troffen we maatregelen lieten aanvullend technisch onderzoek doen en is een raadsonderzoek gestart.

2.1.2 Ontwikkeling van de stad fysiek

Via Breda
In februari 2015 stelde de gemeenteraad een nieuw kader vast met de ‘Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda’ voor de verdere uitwerking van Via Breda . Inmiddels verloopt de bouw van de centrumkant van het nieuwe station inclusief een extra bewaakte fietsenstalling volgens plan, is de gunning van het nieuwe gerechtsgebouw voltooid, is de bouw van het project ‘Breda Vooruit’ in volle gang, zijn de plannen voor Drie Hoefijzers Noord een stap verder en krijgt de buitenruimte in het Via Breda-gebied steeds meer zijn definitieve vorm. Het Via Breda-gebied ontwikkelt zich tot een nieuw gebied voor wonen en werken. Er ontstaat een nieuw stadsdeel rond het openbaar vervoer-knooppunt. Ondanks de crisis is er een goede afname van woningen en kantoren in het gebied. De beoogde economische betekenis van het programma Via Breda blijft overeind. De snelle verkoop en verhuur van woningen en kantoren in het project ‘Breda Voorruit’ en in het nieuwe station getuigen van een ontwikkeling die in een behoefte voorziet. De grote marktinteresse op de tender voor het gebied Coulissen West en de voltooiing van de plannen voor Drie Hoefijzers Noord geven blijk van vertrouwen bij marktpartijen.

Teteringen
De ‘Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen 2015 – 2023’ is een actualisatie van de in 2014 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Realisatiestrategie Teteringen’. Voor beide plannen gelden dezelfde uitgangspunten. De gemeente streeft naar een optimale flexibiliteit in de bestemmingsplannen om direct in te kunnen spelen op de marktvraag. De gemeente houdt ook vast aan haar ambitie voor kwalitatief hoogwaardige plannen in Teteringen, waarbij steeds per fase of woningtype beperkte hoeveelheden woningen tegelijk in de verkoop gaan. Het tempo van bouwen is afgestemd op de behoefte in de markt. De gefaseerde uitvoering van woningbouwprojecten in Teteringen is een succes. Ondanks de economische en financiële crisis heeft de Gemeente Breda in de periode van 2008 tot en met 2014 in Teteringen grond uitgegeven voor de bouw van 697 woningen (zo’n 100 per jaar). In een aantrekkende markt staan nu voor de periode tot 2023 nog 851 uit te geven bouwkavels gepland.

Binnenstad
Historisch, bourgondisch en creatief: wat ons betreft zijn dit de kernwaarden waarmee Breda drie ijzersterke punten heeft om de binnenstad te profileren. Dit profiel is door alle partijen die zich inspannen voor een vitale binnenstad erkend en uitgedragen via het proces 'Citymaking'. Samen met ondernemers, bewoners, partijen uit de kunst-, cultuur- en evenementensector werkten we aan een plan voor revitalisering van de binnenstad. Er zijn acht gebiedsprofielen gemaakt, één voor de hele binnenstad en zeven voor de deelgebieden. Het doel is om meer bezoekers uit de regio Breda en België te trekken, te zorgen voor variatie in het horeca-aanbod, te werken aan gastvrijheid, samenwerking, marketing en regels en handhaving. De gebiedsprofielen zijn basis om samen met alle partijen tot een investeringsplan te komen en thema’s uit te werken zoals identiteit, economische vitaliteit, bereikbaarheid, uitstallingen, terrassen, evenementen, kunst, cultuur en erfgoed, marketing en promotie, schoon, heel en veilig.
Eén van de projecten van Citymaking is de passantenhaven tussen de Tolbrug en de Hoge Brug. Het is onze ambitie om de binnenhaven te ontwikkelen tot een levendige en bruisende plek.
Om de binnenstad aantrekkelijker en economisch sterker te maken krijgt de binnenstad vanaf 1 januari 2016 een ondernemersfonds. Dat maakte de Stichting Bredaas Ondernemersfonds bekend. Om het ondernemersfonds mogelijk te maken voert Breda vanaf 2016 een reclamebelasting in voor de binnenstad. Met deze inkomsten investeren ondernemers rechtstreeks in activiteiten, uitstraling en promotie van de binnenstad.
Een andere kwaliteitsimpuls voor het centrum is de herinrichting van de openbare ruimte van het centrale deel van de Spoorbuurt. Vaststelling van het definitief ontwerp van de Willemstraat, de Emmastraat, de Meerten Verhoffstraat en het Stationsplein betekent groen licht voor aanbesteding en uitvoering van het ontwerp van de vier straten.

Amphia Molengracht
We stelden het definitief ontwerp vast van de infrastructuur rondom ziekenhuis Amphia Molengracht. Dit is onderdeel van afspraken tussen gemeente en Amphia over de uitbreiding van het ziekenhuis. Het definitieve ontwerp bestaat onder meer uit de aanpassing van kruispunten, het verleggen van de straat Molengracht en het aanleggen van fietspaden. Amphia wil op de locatie Molengracht een modern ziekenhuis realiseren. Het nieuwe ziekenhuis is in de toekomst bereikbaar vanuit de Molengracht.

HOV busbaan Oosterhout
De nieuwe HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-busbaan tussen Breda en Oosterhout is officieel in gebruik. De HOV-busbaan langs het spoor is het sluitstuk voor de snelle busverbinding tussen Etten-Leur, Breda en Oosterhout. In de richting van Tilburg ligt een ongeveer 1,5 kilometer lange busbaan, parallel aan het spoor. Onderdeel van deze nieuwe busbaan zijn twee nieuwe viaducten over de Terheijdenseweg en Doornboslaan.

Duurzaamheid
De eerste paal van het windturbinepark Hazeldonk is geslagen. Breda slaagde er als eerste Nederlandse gemeente in een volledig pakket voor de ontwikkeling van drie windturbines op het bedrijventerrein Hazeldonk aan te besteden. Samen met marktpartijen en bewoners van Breda werken we zo aan onze ambities om in 2044 klimaatneutraal te zijn.  
Om de verduurzaming in de zorg te versnellen sloten we de landelijke Green Deal met de Bredase zorginstellingen. We ondersteunen hen bij het invullen van de groene ambities.
Omdat klimaatverandering nu al merkbaar is presenteerden Breda en het waterschap Brabantse Delta hun visie 'Ruimtelijke adaptatie in de stad Breda' tijdens de Klimaattop in Parijs aan de onderhandelaars.
Honderd Bredanaars reikten tijdens de Bewoners-top D100 ideeën en projecten aan om Breda duurzamer te maken. Dit is input voor de nieuwe Duurzaamheidsvisie en het Uitvoeringsprogramma Klimaat. Het is onze ambitie dat de D100 uitgroeit tot een terugkerend evenement met veel meer deelnemers en onderwerpen.

Natuur
Landgoed Wolfslaar is officieel Brabantse Natuurpoort en daarmee het startpunt van een natuurgebied om te wandelen, fietsen en recreëren.
De Gemeente Breda en de Vereniging Markdal sloten een overeenkomst voor de ontwikkeling van de natuur in het Markdal. De overeenkomst loopt tot en met 2018 en sluit aan op de doelstelling van de provincie om 102,2 hectare te realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur in het Markdal in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam.

Omgevingswet
In 2015 is hard gewerkt om kennis op te doen over de Omgevingswet, door medewerkers uit de gehele gemeentelijke organisatie. Breda leverde input in landelijke werkgroepen over onder meer digitalisering en implementatie van de Omgevingswet. We deden mee aan landelijke werksessies en een internationale conferentie (ISOCARP) in Deventer. In regionaal verband deelden we kennis in de regio West-Brabant en in B5-verband. In 2015 werkte een organisatie brede werkgroep aan het eerste omgevingsplan (bestemmingsplan met verruimde reikwijdte) voor Breda-Zuidwest. Voor deze pilot maakten we op twintig thema's factsheets. De opdracht is verstrekt om de (burger)participatie voor het plan te begeleiden. We deden in april 2015 in Amersfoort met een stand en een workshop mee aan het praktijkfestival 'Met meer dan 100 experimenten voorsorteren op de Omgevingswet'.

2.1.3 Ontwikkeling van de stad maatschappij

Decentralisaties in het sociale domein
In 2015 kregen gemeenten de bevoegdheden voor de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Landelijk was het onzeker of de gemeenten de continuïteit van de zorg konden garanderen en was er zorg over de omvang van het gedecentraliseerde budget.
De gemeenteraad was nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding in de verschillende fasen. Maar ook professionals, cliënten en bewoners deden actief mee in het voorafgaande proces. Onze primaire doelstelling was het slagen van de transformatie. Dat betekent dat iedereen de zorg krijgt die volgens de Wmo of de Jeugdwet nodig is. Na een jaar mogen we vaststellen dat we hier in zijn geslaagd. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt uit de publicaties in de media uit andere steden.
Voor de uitvoering van de wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) bestaat een omvangrijk maatregelenpakket dat meer mensen naar werk moet leiden en op termijn de uitvoering financieel beheersbaar moet houden. Hoewel de maatregelen effectief zijn, leveren ze minder op dan aanvankelijk geschat. Daarom zijn de cijfers uit het meerjarenperspectief aan het einde van het jaar geactualiseerd. Ook doen we over het jaar 2015 een beroep op de vangnetregeling van het Rijk. Die regeling compenseert gemeenten voor een lagere financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het uitbetalen van uitkeringen.
Voor beheersing van financiële risico’s vormden we een risicoreserve van € 20 miljoen. Deze is niet aangesproken in 2015 omdat de gedecentraliseerde budgetten voldoende bleken.

Samen met zorg- en welzijnsinstellingen, mantelzorgers en de Klankbordgroep Wmo stelden we een actieplan informele zorg op voor betere ondersteuning aan mantelzorgers. We willen mantelzorgers extra waarderen. Sinds dit jaar zijn mantelzorgers en vrijwilligers nog belangrijker, omdat de gemeente vanaf januari 2015 verantwoordelijk is voor extra zorgtaken die eerder bij de rijksoverheid lagen.
Ook presenteerden we een Actieplan Jeugd 2016 met de speerpunten van de Bredase jeugdhulp: preventie en eigen kracht, toegang en generalistische hulp en specialistische jeugdhulp en veiligheid. Uitgangspunt van de nieuwe benadering in de jeugdhulp: niet praten over, maar praten mét jongeren.
Sinds mei zijn drie armoedeambassadeurs actief die een brug slaan tussen mensen met een hulpvraag, gemeente en maatschappelijke partijen in de stad.

Zorg voor kwetsbare groepen
Een deel van onze inwoners is extra afhankelijk van de lokale overheid omdat ze bijvoorbeeld dakloos zijn; niet in staat zijn om zelfstandig te wonen of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In veel gevallen is sprake van multi-problematiek. Langs drie wegen krijgen deze cliënten opvang en ondersteuning:

  • Ons beleid Stedelijk Kompas richt zich op de daklozen. Het beleid Beschermd Wonen is nieuw voor gemeenten en is gericht op de groep die extra begeleiding nodig heeft. Veilig Thuis biedt hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld (vrouwen en kinderen).
  • In 2015 is, onder regie van de Gemeente Breda, de regionale ontwikkelagenda West-Brabant Geeft Thuis opgesteld. Alle betrokken gemeenten stelden de uitgangspunten en samenwerkingsafspraken vast om in de toekomst op efficiënte en effectieve wijze hulp en ondersteuning te bieden in regionaal verband op thema's als integratie, huiselijk geweld en beschermd wonen.
  • De zorg voor kwetsbare groepen geldt zeker ook voor de 400 vluchtelingen in AZC de Boschpoort. Dit AZC zorgde niet voor overlast, waarvoor sommigen vreesden. Ook op een verzoek om snel crisisopvang te realiseren voor 200 vluchtelingen konden we snel positief reageren door het beschikbaar maken van het Racketcentrum aan de Terheydenseweg. Volgens een eerdere afspraak verhuist het AZC in 2016 naar een nieuwe locatie. Naast de zorg voor de asielzoekers slaagden we er in om alle ongeveer 350 toegewezen statushouders in Breda te huisvesten.

Wijkaanpak
Om bewoners meer invloed te geven op de keuzes begonnen we in 2015 met Breda Begroot in Princenhage en Prinsenbeek. Doel is dat de inwoners samen ontdekken hoe een burgerbegroting vorm kan krijgen. Volgens plan is de afronding medio 2016 met een evaluatie om tijdig te besluiten over de voortgang.
Vanuit het budget voor Wijkimpuls 2015-2018 (een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de woningcorporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg) kregen negen organisaties subsidie voor ondersteuning aan bestaande en nieuwe initiatieven, die leiden tot participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid in de zes wijkimpulswijken Geeren Noord, Geeren Zuid, Heuvel, Muizenberg/Kesteren, Biesdonk en Wisselaar.

Sport
Tijdens de Nationale Sportweek ging de Bredase Sportraad van start. Een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviseert over sportzaken. De Sportraad gaat de dialoog aan met de gemeente, de verenigingen, maar ook met koepelorganisaties en andere betrokkenen die de sport een warm hart toedragen.
Het Rat Verlegh Stadion is op 3 augustus 2017 het toneel van de halve finale van UEFA Women's EURO 2017.

Cultuur
Onder de werktitel 'Museum voor erfgoed en beeldcultuur' presenteerde de projectgroep het concept voor een nieuw museum. De projectgroep bestaat uit Breda’s Museum, MOTI en Gemeente Breda. Het gaat om de transitie van het Breda's Museum en MOTI naar een nieuwe organisatie. De museale visie is uitvoerig besproken in de raadscommissie Maatschappij. In het nieuwe museum komen erfgoed en beeldcultuur op natuurlijke wijze bij elkaar, met een accent op het beeld en de verbeelding. In januari 2017 staat de organisatie van het nieuwe museum, de officiële opening is in maart 2017. Het museum heeft voorlopig zijn hoofdvestiging in het gebouw aan de Boschstraat. In 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de oprichting van het nieuwe museum.
Voor de herijking van het cultuurbeleid werkten de kunst- en cultuursector, twee kwartiermakers en de gemeente samen aan het opzetten van de community CultuurBreda. Culturele initiatiefnemers geven samen vorm aan de toekomst van cultuur in Breda, ze creëren dwarsverbanden tussen culturele initiatiefnemers en leveren samen met andere sectoren een bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. Een procesgroep van culturele initiatiefnemers begeleidt het proces. De rol van de procesgroep neemt af naarmate de community vorm krijgt en is op een gegeven moment ingebed in de community. Onderwerpen van expliciete besluitvorming leggen we voor aan de gemeenteraad.
Het vernieuwde Erfgoedweb ging online. Met nieuwe interactieve content, zoals slideshows, een 360 graden panoramaviewer, filmpjes en interactieve kaarten, kan de bezoeker op een geheel nieuwe manier dwalen door het erfgoed van de stad.
In het Van Gogh-jaar 2015 hebben wij met de partners in West-Brabant en de provincie een reeks van activiteiten ontwikkeld om het leven van Vincent van Gogh (1853-1890)op alle mogelijke wijzen te belichten.

Onderwijsagenda 2015-2015 Onbegrensd Ontdekken
Met het onderwijs, maatschappelijke organisatie en bedrijfsleven stelden we de onderwijsagenda Onbegrensd Ontdekken 2015-2019 op. Een dynamisch document waaraan de bestuurlijke netwerken in en om het onderwijs en uitvoerenden in de praktijk invulling geven. De accenten liggen op passend onderwijs voor ieder kind, spelend taal ontdekken, naar vermogen groeien, passend bij de eigen talenten en iedere jongere naar school of aan het werk.

Manifest VVE
Zo veel mogelijk peuters voor- en vroegschoolse educatie bieden, achterstand op de basisschool voorkomen en zorgen voor een succesvolle start van de (basis)schoolloopbaan. Dat is het doel van het nieuwe Manifest voor- en vroegschoolse educatie 2015-2018. Het manifest kwam tot stand met De Kober groep, Kindercentrum Bellefleur, Bestuurlijk Overleg Breda en Surplus Welzijn. In het manifest staan afspraken voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het manifest richt zich op de circa 800 Bredase gezinnen waar de kinderen kans lopen op een onderwijsachterstand. We investeren extra in gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van laaggeletterdheid.

Zorg- en Innovatieprogramma
Samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) bundelden we de krachten in een unieke samenwerking van zorginnovatie en kennisontwikkeling. Samen zien we veel kansen voor zorginnovatie, waarbij ieder zijn eigen kennis, kunde en ‘specialiteit’ inbrengt. We ondersteunen en versterken elkaar, ook vanuit cross sectoraal gedachtegoed. Dat wil zeggen dat het project niet beperkt blijft tot zorg alleen, maar dat we ‘cross overs’ maken naar andere economische sectoren. Door het project Cross Care werken we ook samen met Vlaanderen en Brainport in Oost-Brabant. We gebruiken hiervoor een Europese subsidie, aan te vragen binnen het Interreg-programma. Breda brengt specifieke kennis in op het gebied van de creatieve sector, die steeds meer verweven raakt met de innovatieve zorgsector.

Alliantie 2015-2018
De Gemeente Breda, Laurentius, AlleeWonen, Wonen Breburg en huurders, verenigd in de Gezamenlijke Huurders Koepel Breda (GHK), maakten nieuwe afspraken voor de komende vier jaar in de Alliantie 2015-2018. De partijen kiezen voor een duidelijke omslag naar een meer sociaal-maatschappelijke agenda. Accenten liggen op beschikbaarheid van goedkope en betaalbare huurwoningen, betaalbaar wonen, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en zorg. Er komt een gezamenlijke ‘Taskforce beschikbaarheid en betaalbaarheid’ die de opdracht heeft om op onorthodoxe wijze te zorgen voor meer goedkope en betaalbare huurwoningen.

2.1.4 Dienstverlening aan de burger

In 2015 is actief ingezet op het programma Topdienstverlening waarbij we met verschillende klantgroepen aan de slag zijn gegaan. Daarbij zijn verschillende processen onderzocht en makkelijker gemaakt. De raad is hierover op verschillende momenten geïnformeerd.

Toezicht en handhaving
In nauwe samenwerking met de gemeenteraad is het Meerjarenprogramma toezicht & Handhaving 2016-2018 vastgesteld. De speerpunten in dit programma zijn: handhavingsknelpunten (integrale toezicht- en handhavingsacties), rechtmatigheid van bewoning, wijkveiligheid, Drank- en horecawet, cameratoezicht, fraudebestrijding, monumententoezicht en zwerfafval en illegale stortingen.

2.1.5 Veiligheid en Bestuur

Veiligheid
Veiligheid is in positieve en negatieve zin een belangrijk hoofdstuk. West-Brabant staat te hoog op de lijstjes van de zware criminaliteit. Het aantal criminele afrekeningen in 2015 was hoger dan ooit. Dat willen we niet, en dus zetten we daar in regionaal verband verder op in.
Hennep, GHB (synthetische drugs), mensenhandel, OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs; ook wel 1%Motorclubs genoemd), we maken het de criminelen steeds moeilijker. Ondermijning terugdringen is topprioriteit.
Positief is de daling van woninginbraken: aandacht voor veilig wonen, een sterke actie in Muizenberg, verdere versterking van buurtpreventie, duidelijke aanpak tijdens Donkere Dagen; het zijn slechts enkele ingrediënten die daar aan bijdragen. Samen met bewoners en partners in veiligheid bondgenootschappen creëren.
Samen lukt het ook om veilige evenementen te hebben in de stad. Koningsdag verliep goed, en dat geldt ook voor andere grotere en kleinere evenementen. Breda is een magneet, zowel voor organisatoren als voor het publiek. Dat legt druk op de (binnen)stad, en biedt ook mogelijkheden, bijvoorbeeld voor Breepark. We werken toe naar een helder evenementenbeleid waarin veiligheid en leefbaarheid in de stad een plaats krijgen.

Externe betrekkingen en lobby 
In 2015 scherpten we de Bredase agenda voor externe betrekkingen en lobby aan. Vanuit onze ambitie brachten we in beeld op welke dossiers er samenwerkingskansen liggen met Provincie, Rijk en de Europese Unie. In de tweede helft van 2015 brachten we hier nog meer focus aan, op basis van het nieuwe bestuursakkoord.

Regionale samenwerking
BOM en Rewin legden in een convenant hun afspraken vast voor samenwerking. Ook liet de Strategic Board Delta Region een review uitvoeren. In BrabantStad-verband werkten we met het nieuwe college van GS aan een concrete Werkagenda. Twee onderwerpen pakken we als zes partners samen op: Woonconnect/Spark en Cultuur in de Spoorzones. Verder is in 2015 samen met de raadswerkgroep Regio een positionpaper (boven)regionale samenwerking gemaakt. Dit positionpaper is in juli unaniem door de raad vastgesteld en ging als reactie in het kader van Veerkrachtig Bestuur naar de provincie.

Europese samenwerking
De bestuurlijke en ambtelijke oriëntatie op Europa versterkte door werkbezoeken aan Brussel en het uitnodigen van EU-parlementariërs voor bezoek aan Breda. In Brabantstad-verband kijken we voortdurend hoe en op welke dossiers de B5-steden en de Provincie samen kunnen optrekken naar Brussel.  Tot slot zijn in 2015 de eerste projecten (binnen de nieuwe EU budgettaire periode) waar Breda als partner deel van uitmaakt gehonoreerd.

2.1.6 Het Geld van Breda

Begroting
De Begroting 2016 kreeg een nieuwe opzet van een programmabegroting (vijf programma's) om beter aan te sluiten op de maatschappelijke vraagstukken / behoeften. De begroting is financieel robuust: sluitend, met voldoende reserves en met ruimte voor investeringen. De lokale lasten stijgen niet. Het is de eerste online begroting onder de naam Het Geld van Breda. De digitale begroting is inzichtelijk en ingedeeld naar maatschappelijke relevante thema’s.