Weerstandsvermogen en risico`s

Bij de Begroting 2016 is het gemeente breed risicoprofiel geactualiseerd. De risico's zijn op dat moment geschat op € 80 miljoen met een beschikbare weerstandscapaciteit van € 107 miljoen. Het weerstandsvermogen was daardoor € 27 miljoen. Een actualisatie van de risico's voor dit jaarverslag leidt tot een benodigde weerstandscapaciteit (bedrag aan risico's) van € 58 miljoen. Hiervan heeft € 5,9 miljoen betrekking op de gevolgen van de Wet BUIG. Aangezien dit bedrag te relateren is aan de (in te stellen) Reserve Sociaal Domein, zal dit risico ook feitelijk aan deze reserve worden gekoppeld.
Om de gevolgen van deze risico's af te dekken is een weerstandscapaciteit nodig. Op basis van een actualisatie is er voor de komende jaren een weerstandscapaciteit van € 107 miljoen. Het weerstandsvermogen, het verschil tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit, is € 49 miljoen. Het weerstandsvermogen verbeterde sterk ten opzichte van de begroting. Dit is vooral te herleiden tot het vervallen van het risicobedrag voor de decentralisaties.