Groot project

Maatschappelijk effect

Indicator

Streefwaarde

Realisatie

Doelstelling 1:
Het transformeren van een drietal deelgebieden.

 1. Stationskwartier:

Het realiseren van ongeveer 600 woningen aansluitend op de Belcrum en Spoorbuurt. Het realiseren van 130.000 m2 kantoren, voorzieningen ennader te bepalen functies, die de economische functie van het gebied als internationaal zakencentrum versterken met daarbinnen het OVTC met  woningen, kantoren en voorzieningen. In 2023 zal het project Stationskwartier op basis van huidige planning gereed zijn.

Ten opzichte van 2014 zijn geen nieuwe woningen en m2 kantoren en voorzieningen opgeleverd. Wel zijn randvoorwaarden gecreëerd voor realisatie deelgebieden van het Stationskwartier.

De bouw van het OVTC is in 2015 voorspoedig verlopen. Ook zijn tussen opdrachtgever en bouwer afspraken gemaakt tot einde project. Het gebouw voorziet in 22.000m2 kantoorruimte, ca. 150 woningen en 9000m2 commercie en voorzieningen. Het noordelijk deel is in gebruik genomen. Oplevering van het geheel is voorzien in het derde kwartaal van 2016.

De Coulissen West - RVB gerechtsgebouw
Op 12 mei 2015 is het aanbestedingstraject voor het nieuwe gerechtsgebouw (33.000m2) Breda afgerond. Met het ondertekenen van de DBFMO-overeenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en het bouwconsortium InBalans is een publiek-private samenwerking (PPS) gestart. Deze samenwerking is gericht op nieuwe huisvesting en facilitaire voorzieningen voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidwest Nederland. Start bouw Gerechtsgebouw loopt conform planning: op 4 februari heeft het Rijksvastgoedbedrijfhet Aanvangscertificaat afgegeven en is de bouw gestart.

Stationslaan Noord:
De bouw van de eerste fase is inmiddels gestart. In deze eerste fase worden 133 appartementen en woningen, 250 m2 commerciële ruimten en 159 parkeerplaatsen gerealiseerd. In de uitvoering door Dura Vermeer is vertraging ontstaan. Oplevering van de eerste fase is nu voorzien in 2016. Ook de realisatie van de tweede fase is gestart. Het betreft 45 woningen. Aan de Belcrumzijde komen stadsvilla's met twee bouwlagen. Aan de Stationslaan realiseert de ontwikkelaar vier bouwlagen, ofwel twee woningen boven elkaar. Voor fase 3 is een start voorzien in 2016.

Coulissen West
De Gemeente Breda startte woensdag 15 juli 2015 de openbare tenderprocedure voor de ontwikkeling van de locatie Coulissen West in het Stationskwartier van Breda. Voor de vraaggerichte ontwikkeling, realisatie en exploitatie van buitenruimte en een functiemix van circa 40.000 m² zoekt de gemeente Breda een samenwerkingspartner met visie op en geloof in Breda én in deze plek.
Voor het Stationskwartier is bovendien relevant dat in februari 2015 door de raad een nieuwe ontwikkel- en realisatiestrategie is vastgesteld. Hierdoor is ruimte gemaakt om in te spelen op de actuele behoefte en kansen in de markt. Het kan leiden tot een bijstelling van de programmatische mix in het gebied.

 1. Drie Hoefijzers:

Het realiseren van maximaal 532 woningen, waarvan inmiddels 274 in de categorie bereikbaar zijn gerealiseerd . Het realiseren van circa 28.500 m2 kantoren, circa 24.500 m2 gemengde functies en 18.500m2 nog flexibel in te vullen ruimte. Herontwikkeling en handhaving van monumenten in de periode tot 2015.

Drie Hoefijzers Zuid is nagenoeg voltooid met de bouw van de laatste woningen aan de Singel in 2015. Door een particuliere ontwikkelaar wordt het Rijksmonument Brouwhuis ontwikkeld. Eerste delen hiervan zijn inmiddels in gebruik genomen. De mogelijkheid die bestaat voor een kantoor achter het  oude hoofdkantoor wordt vooralsnog niet ingevuld. Voor Drie Hoefijzers Noord is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Het stedenbouwkundig plan voorziet in de realisatie van circa 280 wooneenheden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 130 appartementen en 150 grondgebonden woningen. Op de westelijke kop is mogelijkheid voor een appartementengebouw met een maximale hoogte van 32 meter. Hierdoor zijn aanknopingspunten aanwezig om een smaakmakend ontwerp te creëren. Op de begane grond aan de zijde van de Liniestraat zijn functies mogelijk als kantoren, dienstverlening en ambachtelijke bedrijvigheid (maximaal 2200 m2 bvo). In de oorspronkelijke plannen van AM waren circa 8000 m2 kantoren opgenomen. Er heeft in die zin een aanmerkelijke reductie plaatsgevonden.

 1. Havenkwartier:

Vooralsnog geen herontwikkeling tot 2023. Inzet van transformatie-management om kansen voor de toekomst te borgen. Uitvoering initiatief “Breda Broeit” in het Havenkwartier vanaf 2013.

Het project Via Breda Broeit is voor wat betreft de fysieke investeringen op het Haveneiland afgerond. Naast het al geopende stadstrand is door de Stichting Braak ook het “dorp voor experiment, duurzaamheid, kruisbestuiving en plezier” STEK tot realisatie gekomen. De skatehall “Pier 15” draait succesvol. Daarmee zijn de fysieke resultaten van het project gerealiseerd en start de beheerfase tot 2023.

Klavers Jansen complex:
Op basis van een plan van aanpak is een traject naar de huurders en eigenaren gestart omdat de panden vanaf 1 januari 2017 in eigendom en beheer van de gemeente komen. Belangrijk uitgangspunt is dat de in te zetten koers voldoende flexibel moet zijn om ruimte te bieden aan aanpassingen in de ontwikkelrichting op zowel de korte als lange termijn. Dit houdt in een actieve inzet op een woningbouwontwikkeling en versterking van de creatieve culturele functie.

Een  van de acties uit de Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda is het opstellen van een visie voor het Havenkwartier. Deze visie is nodig om op korte termijn de mogelijke marktinitiatieven te kunnen sturen en anderzijds om op langere termijn een goed handelingsperspectief te creëren. Begin 2016 kan naar verwachting gestart worden met de opstelling. In 2015 kon hiervoor geen capaciteit gevonden worden.

Doelstelling 2:
Het verbeteren van de bereikbaarheid en kwaliteit van de buitenruimte.

Realisatie van een kwalitatief hoogwaardig stationscomplex (trein- en busstation), gereed in 2016.

De realisatie is in 2015 voorspoedig verlopen en tussen opdrachtgevers en bouwer zijn afspraken gemaakt tot einde project. Oplevering is voorzien in het derde kwartaal van 2016.

Realisatie van de buitenruimteprojecten:

 • Nazorg Noordplein, Speelhuisplein en Speelhuislaan
 • Herinrichten Sofiastraat/brugdek (2e fase HOV): start en realisatie in 2015;
 • Herinrichten kruispunt Kennedylaan (2e fase HOV): start en realisatie in 2015;
 • Zuidplein, Willemstraat, Meerten Verhoffstraat en Emmastraat: DO en bestek gereed
 • Herinrichten Willemstraat: start uitvoering in 2015, gereed in 2016
 • Belcrumweg-Konijnenberg: DO en bestek gereed in 2015
 • Opgeleverd en voltooid.
 • Opgeleverd en voltooid.
 • Opgeleverd en voltooid.
 • DO en bestek gereed. m.u.v bestek Meerten Verhoffstraat
 • Voorbereiding uitvoering gestart, daadwerkelijke realisatie in 2016.

Nog niet gereed.

Beschikbaarheid van 6.000 stallingvoorzieningen voor de fiets nabij het  NS station vanaf oplevering OV-Terminal.

Onderdeel OVTC oplevering derde kwartaal 2016.

Realisatie fietsenstalling Zuiderf OV-Terminal.

Ruwbouw gereed onderdeel OVTC oplevering derde kwartaal 2016.

Realisatie van geluidschermen langs het spoor gereed in 2017

Realisatie start begin 2016 en moet in december gereed zijn (= nog steeds de doelstelling); bevestiging middels nieuwe detailplanning nog niet binnen, wordt ook deze maand verwacht. Risico dat besluitvorming voor extra budget bij Prorail niet rond komt is aanwezig.

Snelle verdinging via Hoge Snelheidslijn Antwerpen, Brussel inclusief luchthaven gereed in 2017.

NS heeft de verbinding Amsterdam Brussel via Breda over het hogesnelheidsspoor opgenomen in haar dienstregeling 2017.

Doelstelling 3:

Het versterken van de bestaande buurten, de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid tijdens de bouw en integrale programma-activiteiten.

Uitvoering van een actief omgevingsmanagement binnen de realisatie van projecten.

Deze inzet is in 2015 gecontinueerd en geïntensiveerd. Gelet op het groot aantal projecten in realisatie is de inzet van toezicht en handhaving geintensiveerd.

Gerichte acties naar de omgeving van de projecten gericht op de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

In 2015 zijn wederom een aantal gerichte acties naar de omgeving ondernomen. Meest kleine maatregelen gericht op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarnaast is een stimuleringsbudget ingezet om kleinschalige evenementen in de omgeving te stimuleren.

Beleidsresultaat

Indicator

Streefwaarde

Doelstelling 1:
Uitvoering  van de realisatiestrategie en marketing en acquisitiestrategie en implementatie in de gebiedontwikkeling.

Focus op realisatie met betrekking tot gesloten overeenkomsten
Het proactief (met externe partijen) benaderen en contracteren van investeerders/beleggers en eindgebruikers.

Als nadere uitwerking van de vastgestelde Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 zijn een drietal zaken in 2015 opgepakt:
- de voorbereiding en uitvoering van de markttender voor de locatie Coulissen-west in het Stationskwartier;
- het opstellen van een plan van aanpak voor het complex Klavers Jansen;
- het opstellen van een visie voor het Havenkwartier.
Deze zaken zijn als afzonderlijke projecten opgenomen in deze rapportage.
De activiteiten in het kader van marketing- en acquisitie zijn gecontinueerd. O.a. op de Expo Real in München is contact gelegd met partijen met interesse tot investeren in Breda. In de voorbereiding van de marktender Cuolissen-West zijn 12 gerichte marktconsultatiegesprekken gevoerd. Daarnaast  zijn circa 20 acquisitiegesprekken gevoerd met belangstellenden, beleggers en eindgebruikers.

Doelstelling 2:
Bereikbaarheid en leefbaarheid stad tijdens uitvoering.

Periodieke actualisatie van het faseringsplan minimaal jaarlijks.

Het aantal knelpunten in de fasering is beperkt. Wel is nog sprake van aanzienlijke hinder als gevolg van tijdelijke verkeerssituaties. De komende maanden bestaat nog extra verkeersdruk op de Belcrumweg en de aansluiting met de Singel als gevolg van de afsluiting van de Doornboslaan voor het HOV project. Met de aanpak van de Willemstraat ontstaan ook aan de zuidzijde weer tijdelijke bereikbaarheid situaties. Overleg met de omgeving hierover is eind 2015 opgestart.

Doelstelling 3:
Verbeteren van de bestaande buurten.

Het volgen van ontwikkelingen en toetsen van het woon- en leefklimaat aan de hand van doelstellingen, rekening houdend met interne en externe invloeden, waarbij de resultaten periodiek teruggekoppeld worden met de betrokken bewoners en belanghebbenden in het gebied op basis van de wijkmonitor.

Aangezien geen gemeentebrede monitoring meer bestaat zijn geen gegevens beschikbaar. Wel bestaat een kwartaaloverleg met de belangenvertegenwoordigers in de omgeving en is er een kwartaaloverleg met de wijkraad Belcrum en het overlegplatform Via Breda.

Integrale programmasturing en bewaking.

Integrale communicatie over het programma en halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de Gemeente Raad en actualisatie van de businesscase.

In 2015 is 1 voortgangsrapportage verschenen en 1 tussenrapportage voor het project OV-Terminal. De businescase is tweemaal geactualiseerd. De programmatische aansturing is gecontinueerd.

Activiteiten
Gebiedsontwikkeling
Algemeen:
Marketing en acquisitie Via Breda:
In 2015 zal het uitvoeren van het Actieprogramma Marketing en Acquisitie worden voortgezet. Effectievesamenwerking met onder andere de BrIM, intermediairs, REWIN en private partijen moet leiden tot het succesvol binnenhalen van nieuwe vestigers vooral gericht op bedrijven buiten de regio. De gemeente zal eveneens met (markt-)partijen in Via Breda samenwerken aan onder andere kansrijke businesscases en voor de uitvoering van marketingacties.

Stationskwartier:

 • Uitvoering geven aan de Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda.2014-2023
 • Inzet van de acquisiteur voor afnemers - In samenwerking  met de Brim is eenexterne acquisiteur ingehuurd voor proactieve acquisitie van eindgebruikers voor Coulissen-West en Via Breda.
 • Toetsing en begeleiding planrealisatie locatie De Coulissen, Stationslaan Noord – Fase 1 en 2 in aanbouw fase 3 gepland 2016.
 • Toetsing en begeleiding planontwikkeling locatie De Coulissen, Stationslaan Oost – De eigenaar/belegger voert haalbaarheidsonderzoek uit naar gefaseerde ontwikkeling.
 • Toetsing en begeleiding planrealisatie gerechtsgebouw locatie De Coulissen, Stationslaan West – op schema

Drie Hoefijzers:

 • Toetsing en begeleiding Ontwerp bestemmingsplan - Gereed
 • Toetsing en begeleiding Definitef bestemmingsplan - In 2016
 • Anterieure overeenkomst met ontwikkelaar AM - Gereed

Havenkwartier:

 • Afronden project en eindverantwoording subsidies - Gereed
 • Borgen dat gerealiseerde activiteiten in stand blijven en uitbreiden – Continu tot 2023

Bereikbaarheid en buitenruimte:

 • Realisatie van de OV-Terminal Zuid – In  uitvoering gereed derde kwartaal 2016
 • Buitenruimte en bereikbaarheid. – Op schema
 • Realisatie buitenruimteprojecten zuidkant .- Uitvoering in voorbereiding
 • Realisatie stallingvoorzieningen fietsparkeren zuid. Ruwbouw gereed, oplevering 3ekwartaal 2016

Buurten, omgevingsmanagement en programmabewaking:

 • Periodieke actualisatie van de voortgangsrapportage en businesscase.- Gereed
 • Evaluatie van de wijkmonitor Belcrum en Spoorbuurt – Niet uitgevoerd monitoring binnen gemeentelijke organisatie stopgezet
 • Opstellen wijkplan Spoorbuurt – nog niet gereed

Beschikbare middelen:

(bedragen x1.000)

Exploitatie en mutaties in reserves

Begroting 2015

Begroting 2015 na wijziging

Jaarrekening 2015

saldo

Lasten

995

3.138

1.379

1.759

Baten

141

66

46

-20

Saldo

-854

-3.072

-1.333

-1.739

Mutaties reserves

0

2.036

555

1.481

Saldo

-854

-1.036

-778

-258

In 2015 zijn lasten begroot voor de uitvoering van de programma-activiteiten, markt en programmering, de huur van het informatiecentrum, het schadeloket en kapitaallasten. De geraamde baten voor 2015 bestaan uit het gereserveerde budget voor het informatiecentrum en een (externe) bijdrage voor het schadeloket OVTC. Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de lasten voor 2015 beduidend lager door de afname van kapitaallasten. Daarnaast wordt in 2015 geen beroep gedaan op de Centrale Investeringsreserve, omdat de Verlengde Stationslaan in 2014 wordt afgerond.  Voor 2015 is een budget beschikbaar van € 853.000, dat wordt ingezet voor de activiteiten van het programma Via Breda en markt en programmering en de kapitaallasten Via Breda.

Het resultaat op het produkt Via Breda bedraagt bij deze jaarrekening € 0,3 voordelig. Dit resultaat is toe te schrijven aan lagere uitgaven voor Markt en programmering. Het Marketing en Acquisitieplan is in uitvoering, maar de inzet kent een langere doorlooptijd. Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet voor de markttender van het project Coulissen-West en hiervoor zijn verplichtingen aangegaan, die in 2016 tot uitgaven leiden.

De werkelijke lasten zijn lager als gevolg van het doorschuiven van de uitgaven voor het OVTC-project van € 1,3 miljoen naar 2016. Deze uitgaven worden volledig gedekt uit een onttrekking uit de Algemene Reserve welke nu in 2016 is voorzien. Oplevering van het OVTC-project is voorzien medio 2016.  

Projecten
(bedragen x € 1 miljoen)

OMSCHRIJVING UITGAVEN

totaal uitgaven

REALISATIE TOT 2015

uitgaven 2015

uitgaven 2016

uitgaven 2017
e.v. jaren

OVTC gemeentelijk aandeel incl. VTW's

37,75

23,56

9,32

4,87

DRIS

0,74

0,65

0,09

Stationskwartier (incl. infra)

148,38

72,06

11,43

13,99

50,90

Verlengde Stationslaan

10,37

9,95

0,37

0,05

Via Breda Broeit

1,04

0,81

0,23

Fietsenstalling 

3,64

0,86

1,26

1,53

Totaal uitgaven

201,93

107,89

22,70

20,44

50,90

OMSCHRIJVING BIJDRAGEN

totaal inkomsten

REALISATIE
TOT 2015

bijdragen
2015

bijdragen 2016

bijdragen 2017
e.v. jaren

OVTC gemeentelijk aandeel
incl. VTW's

37,75

23,56

9,32

4,87

DRIS

0,74

0,65

0,09

Stationskwartier (incl. infra)

118,55

61,15

9,88

6,11

41,42

Verlengde Stationslaan

10,37

9,95

0,37

0,05

Via Breda Broeit

1,04

0,39

0,65

Fietsenstalling 

3,64

0,86

1,26

1,53

Totaal bijdragen

172,11

96,56

21,57

12,56

41,42

Saldo

-29,82

-11,33

-1,13

-7,88

-9,48

Businesscase Centraal Breda (Stationskwartier)

Resultaat per 1 januari 2016
Bij de actualisatie per 1 januari 2016 bedroeg de prognose van het resultaat -/- € 21,14 miljoen op netto contante waarde per 1 januari 2015 en -/- € 29,82 miljoen op eindwaarde per 31 december 2023. Bij de vorige actualisatie per 1 januari 2015 was een prognose opgenomen van -/- € 21,46 miljoen en -/- € 30,28 miljoen op eindwaarde (2023). De resultaten zijn geheel toe te schrijven aan de grondexploitatie.
De prognose per 1 januari betekende een verbetering op netto contante waarde van € 0,32 miljoen en € 0,46 miljoen op eindwaarde. De positieve mutatie is met name toe te schrijven aan de positieve afronding van het infrastructuurproject Speelhuislaan en lagere plankosten. Een tegenvaller bestond uit een lagere opbrengst van de subsidie Terheijdenseweg.

Gelet op de prognose voor deze jaarrekening wordt de mutatie in de voorziening negatieve planresultaten verlaagd met € 0,3 miljoen.

OVTC:

De gemeente is deelopdrachtgever voor het project OV-Terminal. In dit project is gemeente 100% risicodrager voor de voorpleinen en 50% voor het busplatform. Voor deze onderdelen bestaan reguliere risico’s van meer- en minderwerk. Daarnaast draagt de gemeente voor 10% risico voor zaken die niet toewijsbaar zijn. Binnen het project is voor de gemeente een post onvoorzien benoemd waaruit deze kosten betaald worden.
De gemeentelijke inbreng aan de vastgestelde scope van de OV-Terminal bedraagt €32,1 miljoen en is gebaseerd op de notitie ‘Besluitvorming en aanbesteding en kostenverdeling’ en door de stuurgroep OV-Terminal vastgesteld. Dit bedrag is inclusief subsidies die gemeente inbrengt. Naast het vastgestelde definitief ontwerp is rekening gehouden met een bedrag van €1,5 miljoen voor verzoeken tot wijziging waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
In het traject van realisatie van de OV-terminal zijn raad en College via de voortgangsrapportages Via Breda geïnformeerd over de financiële voortgang van het project. Deze prognoses zijn ook betrokken bij de cyclische producten van Jaarrekening 2014 en begroting 2015. Aangezien bij die momenten prognoses onvoldoende hard en concreet waren om te verwerken, is in de algemene risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting de omvang van het risico gesignaleerd en is hier in het weerstandsvermogen rekening mee gehouden. In de Voortgangsrapportage nr. 11 van november 2014 is aangekondigd dat wanneer hierover meer duidelijk is, dit separaat aan de raadscommissie wordt voorgelegd. Hierbij kon een extra kredietvotering aan de orde komen.
In de eerste helft van 2015 is deze duidelijkheid ontstaan. Op basis van een voorstel van het College aan de raad, waarin de afwikkeling van de claims in het project OV-Terminal en de kostenprognose uitgebreid zijn toegelicht,  is op 23 april 2015 een aanvullend krediet gevoteerd door de raad om aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden binnen het project te kunnen voldoen. Het aanvullende krediet bood ruimte om mee te werken aan het proces om te komen tot een minnelijke oplossing van de discussie tussen opdrachtgevers en bouwcombinatie. Eind juli is de vaststellingsovereenkomst getekend door  ProRail, als gedelegeerd opdrachtgever van NS en Gemeente Breda, en de bouwcombinatie  waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan met een deal van € 12,5 miljoen. De €12,5 miljoen wordt gedragen door de drie opdrachtgevers: NS, ProRail en de gemeente Breda. Beide bouwbedrijven hebben inmiddels hun verlies genomen zoals uit de jaarcijfers blijkt. Het aandeel van gemeente Breda in deze schikking bedroeg € 1,7 miljoen.
Het besluit van de gemeenteraad  omvatte ook de extra kosten voor projectmanagement, engineering, advies en toezicht, verwacht meer- en minderwerk (zoals de reparatie van de kleilaag op het noorderf en de lekkage op het busplatform waaraan bijdrages geleverd worden) en extra wensen van gemeente (zoals verbetering van de taxistandplaatsen aan de noordzijde, maatregelen om de flexibiliteit van de busbuffer te vergroten en een aantal kunsttoepassingen). Het totaal extra gevoteerde krediet bedroeg € 4,1 miljoen. Een deel van dat bedrag wordt door bestaande subsidies afgedekt. De extra bijdrage vanuit de algemene middelen van gemeente Breda bedraagt €1,9 miljoen. Opgemerkt kan worden dat door de afspraken het risico voor Breda aanzienlijk is afgenomen.  
Op basis van de stand van zaken OV-Terminal per 1 december 2015 is te concluderen dat het krediet toereikend is voor de  nu voorziene kosten tot einde project.

Drie Hoefijzers

Met het op 24 november 2015 genomen besluit over het project Drie Hoefijzers zijn ook financiële afspraken gemaakt. Kosten uit het verleden zijn verrekend. Voor het vervolgtraject zijn sluitende afspraken gemaakt. In het kader van de risicobeheersing is een aanvullende afspraak gemaakt over de monitoring van de vliesconstructie bij het viaduct aan de Terheijdenstraat. Voor de monitoringskosten (a €15.000)  dient nog dekking gevonden te worden.

Havenkwartier

Eind juni is het plan van aanpak voor het complex Klavers Janssen aan het college voorgelegd. Dit plan is opgesteld omdat het grootste deel van deze locatie op 1 januari 2017 eigendom van de gemeente wordt. De komende tijd wordt de optie actief transformatiemanagement voor dit complex nader uitgewerkt en worden de (financiële) consequenties in beeld gebracht en ter besluitvorming voorgelegd. De locatie is gelegen in het Havenkwartier waardoor er een directe relatie is met de nog op te stellen toekomstvisie voor het Havenkwartier.

Uitbreiding fietsenstalling

De realisatie van het project uitbreiding stalling verloopt volgens planning en binnen budget. De komende maanden wordt met NS Stations de exploitatieovereenkomst nader uitgewerkt op basis van het bestuurlijk akkoord dat eerder dit jaar werd bereikt.

Investeringen Groot Project

(bedragen x1.000 )

Investeringen

Totaal beschikbaar krediet 2015

werkelijke uitgaven 2015

vrijval 2015

Nog af te wikkelen krediet 2015

2016

2017

2018 e.v.

OV Terminal

13.269

8.971

4.298

4.298

VTW's OV Terminal

923

351

572

572

DRIS

689

92

597

0

 Verlengde Stationslaan

2.669 

373 

2.246 

50

50 

Breda Broeit

638

249

389

0

Fietsenstalling

2.733

1.259

1.474

1.474

Totaal

20.921

11.295

3.232

6.394

6.394

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

OV Terminal en Verzoeken Tot Wijzigingen OV-terminal:
In april 2015 is door de raad een aanvullend krediet gevoteerd. De resterende middelen eind zijn benodigd voor de afronding van het project in 2016.

DRIS (DynamischReizigers InformatieSysteem):
Het project is uitgevoerd en afgerond. De provincie heeft de bijdrage in het project vastgesteld.
Het restantbedrag is niet meer benodigd en dit bedrag is nu bij de jaarrekening als vrijval opgenomen.

Verlengde Stationslaan:
In 2015 zijn de werkzaamheden aan de bedrijvenstrip uitgevoerd. De laatste verplichtingen zijn begin 2016 afgewikkeld. De aanleg van de voetpaden aan de Verlengde Stationslaan kan pas later in de tijd plaatsvinden. Het resterende bedrag (€ 2,2 miljoen) valt bij de jaarrekening 2015 vrij en de benodigde middelen voor de aanleg van de voetpaden (€ 0,2 miljoen) worden bij de Voorjaarsnota 2017 betrokken. De vrijval is te verklaren uit lagere kosten voor het totale project Verlengde Stationslaan als gevolg van een gunstige aanbesteding.

Breda Broeit:
Dit project is in het eerste half jaar van 2015 afgerond. De voorlopige eindbeschikking van de subsidie OP-Zuid is ontvangen. Het pand en de grond van de skatehal zijn niet ingebracht in het project, maar blijven bij de afdeling Vastgoedontwikkeling. Dit is de reden dat het restant bedrag kan vrijvallen.  

Fietsenstalling:
Het restantkrediet ultimo 2015 is nodig voor de afronding van het project in 2016.

Risico's

Verantwoording:
Risicoanalyse per 1 januari 2016
De risico-inventarisatie per 1 januari laat een bedrag van ca. -/- 4,2 miljoen aan risico’s zien en heeft alleen betrekking op de grondexploitatie. De risico’s voor het OVTC zijn hierin niet meegenomen, omdat deze via het project OVTC bewaakt worden en hierover afzonderlijk is gerapporteerd. De risico’s in de vorige Businesscase bij jaarrekening 2014 bedroegen ca. -/- € 5,4 miljoen. De afname in de risico’s is voornamelijk toe te schrijven aan het onderdeel uitvoering/planrealisatie.