Totaaloverzicht van lasten en baten

Inleiding

In de 'financiële rekening' staat een verkorte weergave van de exploitatieonderdelen, reserves en voorzieningen zoals opgenomen binnen de programma's. Het is een toelichting in grote lijnen van het resultaat 2015. De Programma's gaan uitvoerig in op de inhoudelijke en financiële verantwoording.

Exploitatie

(Bedragen x 1.000)

Totaaloverzicht per programmaSaldo jaar­rekening 2014Saldo begroting 2015Jaarrekening 2015Saldo rekening t.o.v. begroting
LastenBatenSaldo
1Beheer van de stad
Exploitatie-55.358-35.212117.34977.850-39.4994.288
Mutaties reserves12100000
Totaal-55.237-35.212117.34977.850-39.4994.288
2Ontwikkeling van de stad fysiek
Exploitatie-19.625-24.08346.97330.622-16.352-7.732
Mutaties reserves1.2685.8929391.2513125.580
Totaal-18.357-18.19147.91231.872-16.040-2.152
3Ontwikkeling van de stad maatschappij
Exploitatie-113.111-249.527359.621134.242-225.379-24.148
Mutaties reserves-1.03711.7396684.5923.9247.815
Totaal-114.149-237.788360.289138.834-221.456-16.333
4Dienstverlening aan de burgers
Exploitatie-23.619-23.29942.35119.962-22.388-911
Totaal-23.619-23.29942.35119.962-22.388-911
5Veiligheid en bestuur
Exploitatie-21.855-31.32432.702365-32.3371.013
Totaal-21.855-31.32432.702365-32.3371.013
6Algemene baten en lasten
Exploitatie232.934349.9526.078355.348349.270682
Mutaties reserves1.619-4.13813.3379.198-4.1390
Totaal234.553345.81419.415364.546345.132682
Exploitatie-634-13.492605.074618.39013.315-26.807
Mutaties reserves1.97113.49214.94315.0409713.395
Totaal1.3370620.018633.43013.412-13.412

Het resultaat 2015 is in grote lijnen als volgt te verklaren:

(bedragen x1 miljoen)

Beheer publieke ruimte

487

N

Parkeren

376

V

Vastgoedbeheer

3.928

N

Sociaal domein

11.441

V

Grondexploitaties

2.914

V

Economische zaken

721

V

Wijkontwikkeling

469

V

Maatschappelijke zorg en ondersteuning

860

V

Bouwleges

899

V

College

1.222

N

Servicebedrijf

817

V

Overig

252

V

Totaal

13.412

V

In het beheer van de Publieke Ruimte zijn onvoorziene tegenvallers en calamiteiten op het gebied van verharding oorzaak van een nadelig saldo. Hier staan hogere parkeeropbrengsten tegenover.
Binnen het gemeentelijk vastgoed hebben enkele omvangrijke mutaties plaatsgevonden in 2015. Naast  nadelen vanuit afwaarderingen van panden en een noodzakelijke aanvulling van onderhoudsvoorzieningen heeft verkoop van maatschappelijk vastgoed een positief effect gehad.

Binnen het sociaal domein leiden resultaten vanuit Beschermd Wonen, Jeugdhulp, Participatie, Sociale Werkvoorziening en Wmo tot de belangrijkste component in het positieve resultaat. Alle nieuwe taken waar de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor is, vallen hieronder. Met name de onduidelijkheid die er gedurende 2015 was heeft bijgedragen aan dit positieve resultaat. Tegenover de positieve resultaten staat een nadeel vanuit de Wet BUIG.

Het jaarresultaat van de Grondexploitaties is positief. Naast de resultaten van de afgesloten grondexploitaties, de tussentijdse winstnemingen en mutaties in de voorziening negatieve planresultaten, aangevuld met tussentijdse winstnemingen leiden tot voordelen. De exploitatie van gronden en panden heeft daarentegen een nadelig resultaat in 2015. Dit heeft met name met afwaarderingen en het treffen van voorzieningen.

Binnen het onderdeel Economische Zaken is sprake van restantmiddelen als gevolg van tijdelijk uitgestelde activiteiten binnen City Making enerzijds en de notitie Impulsbudget Economie anderzijds. Een deel van de activiteiten heeft een doorloop richting 2016.

Het positieve resultaat op Wijkontwikkeling heeft een tweeledige oorzaak. Allereerst is sprake van een winstneming van de Cashflow Heuvel. Daarnaast zijn de gerealiseerde lasten (en de daarmee samenhangende mutatie in de Reserves Wijkontwikkeling) van de fysieke Wijkontwikkelingsprojecten lager dan geraamd.

Als gevolg van teruggevorderde subsidies en vrijval vanuit de voorziening dubieuze debiteuren ontstaat binnen Maatschappelijke zorg en ondersteuning een positief resultaat.

Er is in 2015 sprake geweest van een hogere opbrengst van bouwleges dan waarmee rekening gehouden was in de begroting. Enerzijds komt dit voort uit nieuwe vergunningaanvragen, anderzijds zijn inkomsten vanuit een vergunning aan een incidenteel groot project positief.

In 2015 is tevens een nieuwe coalitie gevormd. Daarmee zijn wachtgeldverplichtingen ontstaan voor de in 2015 vertrokken wethouders. Samen met de ophoging van de pensioengerechtigde leeftijd heeft dit tot een aanvullende storting in de daarvoor bestemde voorziening geleid.

Tot slot zijn vanuit hogere baten uit dienstverleningsovereenkomsten een positief resultaat ontstaan.

Grafiek verdeling kosten over de diverse programma`s

Grafiek diverse bronnen baten

Wet normering topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. In deze wet staan bepalingen over de maximering en ontslagvergoeding van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector.

Voor interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen maken wij gebruik van de mogelijkheid in paragraaf 6 lid 2 van de Beleidsregels toepassing WNT voor de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT kán en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-niet topfunctionarissen, zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT.

In 2015 waren er geen bezoldigingen boven de geldende bezoldigingsnorm.

De WNT verplicht de gemeente om jaarlijks in de jaarrekening de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit houdt in dat de gemeentesecretaris en griffier opgenomen moeten worden in de jaarrekening.

In 2015 betreft dit de volgende personen:

WNT Topfunctionaris

Gewezen Topfunctionaris 

Naam

Vermeer, C

Herk, G. van

Piket, P.

Meulenbroek, R.J.P.

Herk, G. van

Functie

 Gemeente-secretaris 

 Gemeente-secretaris a.i. 

 Griffier 

 Concern-controller 

 Directeur Ontwikkeling 

Duur dienstverband in boekjaar 2015

 va 01-09-2015 

 tot 01-09-2015 

 gehele jaar 

 gehele jaar 

 va 01-09-2015 

Omvang dienstverband in boekjaar 2015

 1 fte 

 1 fte 

 1 fte 

 1 fte 

 1 fte 

Dienstbetrekking

 Vaste dienst 

 Vaste dienst 

 Vaste dienst 

 Vaste dienst 

 Vaste dienst 

Bezoldiging

Beloning

            39.406

            81.290

         104.051

         118.736

            44.643

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

               4.286

               159

                 269

                229

                  7

Beloningen betaalbaar op termijn

              5.091

            10.439

            14.953

            15.853

              5.241

Totaal bezoldiging

       48.783

     91.888

     119.274

    134.819

       49.891

Toepasselijk WNT-maximum

       59.496  

118.504

         178.000

Toelichting omvang bezoldiging

 Functieboek 

 Functieboek

 Functieboek 

 Functieboek 

 Functieboek 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen ontvingen er geen overige functionarissen in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen, die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.