Treasury

Treasuryfunctie: Taken en beleid

De treasuryfunctie bestaat uit de taken financiering, cashmanagement en rente risicobeheer met als doel de organisatie te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s. Het financieringsbeleid van de gemeente Breda stelt dat binnen de kaders van de wet Financiering Decentrale Overheden (kasgeldlimiet en renterisiconorm) bij een normale rentestructuur maximaal gebruikt wordt gemaakt van de mogelijkheid financieringsmiddelen met een korte looptijd aan te trekken. Immers in normale marktverhoudingen geldt: hoe korter de looptijd, des te lager is de te betalen rente. De kasgeldlimiet beperkt het renterisico op de netto vlottende schuld. De renterisico norm beperkt het renterisico op de vaste schuld.
Sturingsvariabelen bij de uitvoering van het financieringsbeleid zijn het gemiddeld rentepercentage van het vreemd vermogen, het renterisico, het renteresultaat en de omslagrente.  Het gaat hierbij om grote volumes, forse bedragen aan rente en aflossingen en omvangrijke geldstromen. De treasuryfunctie is ondergebracht bij het Servicebedrijf, omvat 0,75 fte en is verdeeld over 2 functionarissen voor de borging van de procesgang.

Renteverwachtingen in 2015

De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn in 2015 wederom gedomineerd door de Europese centrale bank. Door de maatregelen van de ECB is de rente op de geldmarkt nagenoeg nul en is ook de rente op de kapitaalmarkt het hele jaar door laag gebleven.

Het een-maands euribor tarief (de basis voor de rente-condities die de gemeente Breda heeft op haar rekening-courant faciliteit bij de BNG) bedroeg in 2015 gemiddeld 0,07%. De 10 jaars swap rente (de benchmarkrente voor langlopende leningen) lag gemiddeld in 2015 op een niveau van 0,89%. Het tarief voor de gemeente ligt ongeveer 0,25% - 0,5% hoger door de liquiditeitsopslag die banken over deze looptijd in rekening brengen.

Financieringsbeleid en uitvoering

Gemeentelijke financiering
In 2015  is een bedrag van € 46,8 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken met looptijden van 20 jaar en 1 jaar en is € 10 miljoen gestort als gevolg van een voorfinanciering. Totaal 56,8 miljoen aan nieuwe financieringsmiddelen. In  2015 is een bedrag van 58,1 miljoen afgelost zodat het totaal aan langlopende schuld  met ruim 1 miljoen is afgenomen.

Financiering woningbouw
De aflossingen op de woningbouwleningen (een portefeuille van door de gemeente aangetrokken leningen die één op één zijn doorgeleend aan de woningbouwcorporaties) bedroegen in 2015 bijna € 13 miljoen. De omvang van het totaal van de vaste schuld (opgenomen geldleningen) is daarmee in 2015 ruim €14 miljoen afgenomen.

Kortlopende schuld
In 2015 is gemiddeld op jaarbasis een bedrag van € 63 miljoen aan kortlopend geld aangetrokken. De gemiddelde tariefstelling bedroeg -0,13 %.

Financieringsbehoefte: raming en realisatie.  

Financieringsinstrument

Volume begroting 2015

Realisatie  2015

Daggeld + kasgeldleningen

48 miljoen

63 miljoen

Kapitaalmarktleningen

18 miljoen*

36 miljoen

( * exclusief voorgefinancierde lening).

Verstrekte geldleningen (leningen UG) en garanties

Er is in 2015 een lening van € 1,8 miljoen verstrekt aan de Chassé Beheer NV  voor de vervanging van de trekkenwand in de middenzaal in het Chassé-theater. Ook is in 2015 een lening overeenkomst van € 10 miljoen aangegaan met Breedsaam in het kader van de overeenkomst doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda. Deze lening kan in tranches worden opgenomen waarbij uiterlijk 30 juni 2017 de volledige lening is opgenomen.

In 2015 zijn een tweetal garanties aan sportclubs verstrekt (Stichting Tennispark Princenhage en Stichting Sport en Recreatie de Baronie) voor een totaalbedrag van respectievelijk € 170.000 en € 105.000. De (tijdelijke) garantie aan de Internationale School Breda is verhoogd tot € 3,2 miljoen en omgezet in een definitieve garantie. Daarbij is vastgelegd dat uiterlijk vanaf 2019 deze garantie met € 80.000 euro per jaar wordt afgebouwd.
De gemeentelijke toezegging (uit 2011) om voor de definitieve huisvesting van de Internationale School Breda een maximale garantie te verstrekken van € 8,3 miljoen is daarmee aanzienlijk lager uitgekomen. Dit is te danken aan de provinciale subsidie van € 4 miljoen en de voordelen door het samenwerkingsverband bij de nieuwbouw van de ISB met het Mencia de Mendoza Lyceum.

Er zijn in 2015 geen achterstanden in betalingen op gegarandeerde leningen geconstateerd.

Renterisicobeheer

De normen met betrekking tot het renterisicobeheer, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, zijn in 2015 niet overschreden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van de 8,5% van de begroting. De kasgeldlimiet voor de gemeente Breda over 2015 bedraagt € 52 miljoen. De kasgeldlimiet is in de eerste twee kwartalen fors overschreden. Dit is jaarlijks het geval en wordt veroorzaakt doordat in het eerste kwartaal van het jaar relatief veel subsidies worden uitgekeerd. De inkomsten van de gemeente Breda komen relatief evenredig door het jaar heen binnen. De liquiditeitsbehoefte is daarom in de eerste twee kwartalen doorgaans hoger dan in de 2e helft van het jaar.
In het derde kwartaal is de kortlopende schuld weer onder de kasgeldlimiet gebracht. Het is niet toegestaan de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij te overschrijden. Het gemiddeld opgenomen bedrag aan kortlopende financiering bedraagt in 2015 € 63 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van 20% van de begrotingsomvang in het betreffende jaar. Van de langlopende schuld mag maximaal dat bedrag aan een renteherziening onderhevig zijn
(renteherzieningen en aflossingen). De norm ligt de komende jaren op € 100 miljoen of meer en het totaal aan renterisico over deze jaren aanmerkelijk lager (ongeveer op de helft).

Schatkistbankieren

Het treasury resultaat bestaat uit het saldo tussen het totaal van de rentelasten en de doorbelasting daarvan (de rentebaten). De rentelasten worden toegerekend aan de activa die ermee gefinancierd zijn. Het renteresultaat bedraagt € 2,95  miljoen. Dit komt nagenoeg overeen met de raming bij de begroting.  

Kengetallen

Begroting 2015

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

1. Rente resultaat

€  3,2 miljoen

€  3,1 miljoen

€  2,4 miljoen

2. Gem. rente lang
     vreemd vermogen **

 3,6 %

3,4%

3,7%

3. Omslag rente***

3,9 %

3,9 %

3,9%

4. Kasgeldlimiet &
   Rente risiconorm

Limiet = € 44 miljoen
Limiet = € 100 miljoen

Limiet niet overschreden*
Limiet niet overschreden

Limiet niet overschreden
Limiet niet overschreden

    *   De Wet Fido begrenst via de kasgeldlimiet het maximale bedrag aan vlottende schuld.
  ** Vreemd vermogen exclusief de (doorgeleende) woningbouwleningen.
  *** De omslagrente is met ingang van 1 januari 2014 verlaagd tot 3,9%