Programma 5Veiligheid en bestuur

* (exclusief) reserves
Begroot € 31.500
Realisatie € 32.702
Verschil * € 1.202
Begroot € 176
Realisatie € 365
Verschil * € 189

Wat willen we bereiken?

Visie

Het programma Veiligheid en Bestuur richt zich enerzijds op de veiligheid in de stad, wijken en dorpen en anderzijds op het besturen van de stad op een democratische en verbindende manier

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid werkt de gemeente samen met haar partners aan een prettige woon- en werkstad: het veilig zijn van en in de stad is onderdeel én randvoorwaarde voor die prettige woon-, werk- en leefmilieus.
De missie van de gemeente Breda op het terrein van veiligheid luidt dan ook: 'Breda versterkt samen met partners de veiligheid van de stad en het veiligheidsgevoel van haar inwoners en bezoekers zodat het er goed toeven is'.

Bestuur
De gemeentelijke besluiten komen op een democratische wijze tot stand en over het bestuurlijk handelen wordt op een heldere manier publieke verantwoording afgelegd. In ons besturen van de stad zijn wij vooral bindend door voortdurend in contact te zijn met bewoners, met instellingen en organisaties in en buiten Breda, met andere steden en met andere overheden.

Context

Veiligheid
De afgelopen jaren is gewerkt aan de hand van de thema’s en prioriteiten uit het meerjarenprogramma Veiligheid.
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw programma veiligheid voor de bestuursperiode 2014-2018. Dit is in oktober 2014 aan de raad aangeboden. Op basis hiervan worden de nieuwe thema’s vastgesteld en worden hier indicatoren bij bepaald. Bij de totstandkoming van de concernbegroting is het programma nog niet gereed en wordt vooralsnog vastgehouden aan de huidige thema’s. Belangrijk speerpunt is en blijft het versterken van de organisatie en netwerken van buurt- en inbraakpreventie.

Bestuur
Het college wil een verbindend bestuur zijn dat resultaten boekt op de thema’s Dynamiek en economische vitaliteit, Mensen maken de stad en Ruimte voor ontwikkeling. Basis voor het realiseren van deze doelstellingen is een solide financieel beleid. Daarbij werken wij steeds op de schaal die het beste past bij de opgave: vaak en vooral op wijk- en buurtniveau of stedelijke schaal, maar ook regionaal en in samenwerking met Provincie, Rijk en Europa.
Zowel in de regionale samenwerking in West-Brabant als het B5-netwerk van Brabantstad kiezen wij scherper positie en willen wij zichtbaarder zijn en willen wij onze verbindingen met Den Bosch, Den Haag en Brussel versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.1 Jeugdoverlast

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1Ervaren jeugdoverlast eigen buurt12%

Toelichting
De ervaren jeugdoverlast in 2015 is vrijwel gelijk gebleven aan 2013.

2Aantal meldingen jongerenoverlast.998

Toelichting
Het aantal incidenten jongerenoverlast is in 2015 lager dan in 2014 (1.105 in 2014).

Gerelateerde producten

5.2 Woninginbraken, overvallen, straatroven

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
2Aantal aangiften woninginbraken, overvallen en straatroven.1.267

Toelichting
Er is duidelijk sprake van een daling t.o.v. 2014, toen ging het om totaal 1.376 aangiften.

Gerelateerde producten

5.3 Veiligheid in eigen buurt

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
3Onveiligheidsgevoel eigen buurt.26%

Toelichting
In 2015 is het veiligheidsgevoel in de buurt iets verbeterd (26% t.o.v. 23% in 2014).

Gerelateerde producten

5.4 Winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
4Aantal aangiften winkeldiefstal en bedrijfsinbraken.1.042

Toelichting
In 2015 was er sprake van een daling van het aantal winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken. In 2014 waren er nog 1.166 in totaal.

5.5 Drugsoverlast

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
5Aantal meldingen drugsoverlast.541

Toelichting
Het aantal incidenten drugsoverlast is vrijwel gelijk gebleven in 2015 t.o.v. 2014 (550).

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x 1.000)

Exploitatie en mutaties in reservesPrimaire begrotingBegroting 2015 na wijzigingenJaarrekening 2015Saldo
Lasten31.45331.50032.702-1.202
Baten176176365189
-31.277-31.324-32.3371.013
Saldo-31.277-31.324-32.3371.013

Toelichting exploitatie/mutaties (op hoofdlijnen)

Het nadelig saldo op programma 5 is voornamelijk ontstaan doordat extra stortingen in de Voorziening AppA noodzakelijk waren. Enerzijds voor nieuwe wachtgeldverplichtingen van in 2015 vertrokken wethouders en anderzijds om de toereikendheid op peil te brengen doordat onder andere de pensioenleeftijd is verhoogd tot 67.

(bedragen x1.000 )

 Voorzieningen

STAND          
1-1-2015

MUTATIES IN 2015

STAND         
 31-12-2015

 Voorziening Wet AppA

7.140 

1.328 

8.468 

Totaal voorzieningen

7.140 

1.328 

 8.468

De Voorziening Wet Appa dient ter dekking van toekomstige wachtgeld- en pensioenverplichtingen van oud-wethouders.

Toelichting voorzieningen (op hoofdlijnen)

(bedragen x1.000 )

Investeringen

Totaal beschikbaar krediet2015

werkelijke uitgaven 2015

vrijval 2015

Nog af te wikkelen krediet 2015

2016

2017

2018 e.v.

Veiligheid en Bestuur

75

11 

64 

64 

Totaal

75 

11 

64 

64 

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

Kansen en risico's

Geen bijzonderheden

Verwijzingen en aanvullende informatie