Lokale lasten

Algemeen

Binnen de begroting en jaarrekening van de gemeente Breda zijn alle lasten en baten te vinden in de programma's. Een deel van de gemeentelijke lasten en baten hangt samen met verschillende gemeentelijke heffingen. Deze komen cijfermatig tot uitdrukking op verschillende programma's binnen de begroting, waaraan de heffing gerelateerd is. Zo zijn de afvalstoffenheffing, parkeerbelastingen en rioolheffing verwerkt binnen het programma Beheer van de Stad en is een groot aantal leges verwerkt binnen programma Dienstverlening aan de burgers.

Deze paragraaf 'Lokale lasten en overige tarieven' geeft een integraal overzicht van de heffingen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • de jaarlijkse aanpassing van de tarieven;
  • de ontwikkeling van de lokale lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing);
  • de overige gemeentelijke opbrengsten en tarieven (rechten en leges).

Jaarlijkse aanpassing tarieven

Het beleid met betrekking tot de lokale lastendruk is vastgelegd in het Coalitieakkoord Breda 2014-2018 ‘Ruimte en verbinding’, onderdeel ‘Financiën’. Het coalitieakkoord bevat de volgende uitgangspunten:
1. De riool- en afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend.
2. Wanneer de riool- en afvalstoffenheffing samen afwijken van het inflatiecijfer zal dit worden gecompenseerd door de OZB.
3. Hierdoor ontwikkelt de totale lastendruk (OZB en riool- en afvalstoffenheffing) zich gedurende de bestuursperiode gelijk aan het inflatiecijfer.

Het uitgangspunt inzake de gebruikersbelastingen wordt ook gehanteerd bij alle overige kostendekkende heffingen, zoals leges, marktgelden en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, met inachtneming van door het rijk vastgestelde limieten en rijksleges.

Het inflatiecijfer wordt ook toegepast op de overige niet-kostendekkende heffingen, te weten de precariobelasting en de hondenbelasting.

Zoals gebruikelijk is ook voor 2015 het uitgangspunt gehanteerd dat de periodieke hertaxaties in het kader van de Wet WOZ voor de OZB niet zullen leiden tot een hogere of lagere belastingopbrengst. De totale gemiddelde waardemutaties voor woningen en niet-woningen zijn derhalve via de tarieven gecompenseerd.

In 2015 heeft de herwaardering van alle onroerende zaken plaatsgevonden naar de waardepeildatum 1 januari 2014.

Ontwikkeling lastendruk

De lokale lastendruk wordt bepaald door de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De tarieven en opbrengsten hiervoor waren als volgt:

OVERZICHT LOKALE LASTEN

TARIEF BREDA 2014

TARIEF BREDA 2015

OPBRENGST   2015

OZB

Woningen

0,1060% 

0,1058% 

Niet woningen   eigenaars

0,1713% 

0,1858% 

     gebruikers

0,1368% 

0,1483% 

(bedragen x1.000)

Begrote opbrengst (na wijziging)

€ 33.484

Werkelijke opbrengst

€ 33.942

RIOOLHEFFING

Categorie 1 (tot en met 500 m3)

€ 179,52 

€ 183,60 

Categorie 2 (501 m3 en met 1.000 m3)

€ 376,92 

€ 385,32 

Categorie 3 (1.001 m3 tot en met 10.000 m3)

€ 0,37 per m3 

€ 0,38 per m3 

Categorie 4 (vanaf 10.001 m3)

€ 0,34 per m3 

€ 0,35 per m3 

(bedragen x1.000)

Begrote opbrengst (na wijziging)

€ 14.236

Werkelijke opbrengst

€ 15.189

AFVALSTOFFENHEFFING

Meerpersoonshuishoudens

€ 319,68

€ 219,36

Éénpersoonshuishoudens

 € 216,12

 € 324,48

Reinigingsrecht per extra container

 € 92,16

 € 125,04

(bedragen x1.000)

Begrote opbrengst (na wijziging)

€ 20.031

Werkelijke opbrengst

€ 20.811

TOTAAL LOKALE LASTEN

(bedragen x1.000)

Begrote opbrengst (na wijziging)

€ 67.751

Werkelijke opbrengst

€ 69.942

Overige tarieven

De overige gemeentelijke opbrengsten en tarieven worden verantwoord in de diverse programma's. Belangrijke tarieven en opbrengsten hierbij zijn:

(bedragen x1.000)

OVERIGE TARIEVEN

BEGROTE OPBRENGST

WERKELIJKE OPBRENGST

Leges

€ 5.959

€ 7.490

Precario

€ 944

€ 877

Hondenbelasting

€ 1.000

€ 1.103

Havengelden

€ 50

€ 56

Marktgelden

€ 201

€ 236

Overige staangelden

€ 528

€ 396

Parkeren

€ 13.398

€ 13.767

Rechten lijkbezorging

€ 90

€ 88

Legestarieven en opbrengsten publieksservice
Bij de in de legesverordening 2015 vastgestelde tarieven publieksservice is rekening gehouden met de wettelijk voorgeschreven maximumtarieven.

Legestarieven omgevingsvergunning
Met betrekking tot de tarieven bouwen, afwijking bestemmingsplannen en monumenten geldt dat de tarieven in 2015 zijn verhoogd met 0,8%. Een en ander conform besluitvorming van de Begroting 2015.

Parkeertarieven
In 2015 zijn de opbrengsten van losse verkoop, abonnementen en naheffingen hoger dan begroot. Daarnaast is de digitale bezoekersregeling succesvol ingevoerd (hier waren in 2015 geen opbrengsten voor begroot).