Leeswijzer bij deze jaarstukken

In de eerste hoofdstukken van deze jaarstukken staan de ontwikkelingen en belangrijkste resultaten van 2015. 'Financiën' schetst een beeld van de financiële positie, het financiële resultaat 2015, het weerstandsvermogen, het risicoprofiel en het totaaloverzicht van de baten en lasten in 2015. De 'Programma's' zijn de inhoudelijke verantwoording. Voor 2015 gaan we nog uit van de oude programmastructuur. De 'Paragrafen' gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Tot slot staan in de 'Bijlagen' overzichten en specificaties en een toelichting op financiële begrippen.
De begroting nieuwe stijl 2016 introduceerde ook een nieuwe schrijfstijl. Voor zover mogelijk is deze toegepast in deze jaarstukken.