Programma 4Dienstverlening aan de burgers

* (exclusief) reserves
Begroot € 38.741
Realisatie € 42.351
Verschil * € 3.610
Begroot € 15.442
Realisatie € 19.962
Verschil * € 4.520

Wat willen we bereiken?

Visie

We leveren topdienstverlening aan inwoners en ondernemers. Door in de eerste plaats een betrouwbare partner te zijn, die snel en adequaat handelt vanuit een attitude die uitgaat van mogelijkheden en niet van beperkingen. En tegelijkertijd maken we ook werk van het verbeteren van dienstverlening door het afschaffen of sterk vereenvoudigen van regeltjes. Op die wijze nemen wij barrières weg voor burgers en ondernemers.

Op die wijze bevorderen we een verantwoordelijke samenleving in een leefbare stad. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen, autonoom en zelfredzaam, maar ook een samenleving waarin oneigenlijk gebruik en misbruik van regelgeving worden tegengegaan. Mensen die er niet in slagen om op eigen kracht deel te nemen kunnen op ondersteuning rekenen.

Met het in 2014 gestarte werkprogramma Topdienstverlening wordt samen met alle ambtenaren gewerkt aan een betere dienstverlening. In dit programma wordt gekeken naar de stroomlijning van werkprocessen, naar de bereikbaarheid van de ambtelijke organisatie en naar houding en gedrag. Dit resulteert eind 2015 in een zichtbaar betere dienstverlening en een verbeterde efficiency op bedrijfsvoering.

Context

De begroting kantelt in een aantal jaar van een indeling in taakvelden naar een indeling in thematische programma’s. Als gevolg van deze fasegewijze verandering meet het Programma Dienstverlening in 2015 niet alle gemeentelijke activiteiten die gerelateerd zijn aan dit programma. Met andere woorden: er vinden nog veel meer uitingen van dienstverlening plaats dan hieronder worden gepresenteerd. De komende jaren wordt hier andere invulling aan gegeven in dit programma.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.1 Het verhogen van de klanttevredenheid

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1Verhoging van de klanttevredenheid onder burgers, ondernemers, ketenpartners, inspecties en toezichtsorganen.

Toelichting
Bewoners, ondernemers en ketenpartners zijn klanten van onze gemeentelijke dienstverlening. Het meten van de klanttevredenheid is voor ons belangrijk. Om smaak in de mond te krijgen bij hoe onze klanten naar ons kijken.
Gedurende het jaar 2015 hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden die ons iets leren over hoe onze dienstverlening wordt ervaren.
Het komende jaar zetten we stappen in het ontwikkelen van een meer integrale klanttevredenheidsmonitor, onder meer door onderzoek toe te voegen op het terrein van toezicht- en handhavingstaken en de omnibus enquête verder te benutten.
We hebben in 2015 de klanttevredenheid gemeten over onze telefonische dienstverlening, en we hebben de tevredenheid gemeten onder Horeca-ondernemers en onder klanten van de kredietbank.
De telefonische dienstverlening wordt als bijzonder prettig ervaren, de kwaliteit van gespreksvoering door medewerkers van het Servicepunt wordt zeer hoog gewaardeerd. Mensen geven aan zich hierdoor welkom te voelen bij de gemeente Breda.
We hebben samen met Horeca-ondernemers herhaaldelijk gesproken om samen met hun verbeteringen door te voeren in het aanvraagproces. Deze verbeteringen zijn inmiddels allemaal doorgevoerd. En sindsdien wordt elke aanvraag afgesloten met een korte toets op tevredenheid.
Daarnaast hebben we de tevredenheid over de kredietbank onderzocht. De klanten zijn erg te spreken over het persoonlijk contact wat zij hebben met klantmanagers en budgetbeheerders. Vooral onze keuze om op huisbezoek te gaan wordt hoog gewaardeerd.
Om de waardering over onze bereikbaarheid te verbeteren hebben wij besloten het telefonisch spreekuur te laten vervallen, klanten kunnen nu de hele dag hun eigen klantmanager bereiken.
Minder te spreken zijn de klanten over de afhandelingstermijn van de dienstverlening door de kredietbank. Wij delen deze zorg, en werken aan verbetering van de reactiesnelheid van grote schuldeisers.
Door deze te verhogen zijn we in staat onze klanten sneller weer financieel gezond te krijgen.Gerelateerde producten

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x 1.000)

Exploitatie en mutaties in reservesPrimaire begrotingBegroting 2015 na wijzigingenJaarrekening 2015Saldo
Lasten3.86238.74142.351-3.610
Baten-17.79015.44219.9624.520
-21.653-23.299-22.388-911
Saldo-21.653-23.299-22.388-911

Toelichting exploitatie/mutaties (op hoofdlijnen)

Het resultaat van het Programma Dienstverlening aan de burgers bedraagt per saldo €0,91 miljoen positief.
Dit positieve resultaat is vooral veroorzaakt door een hogere opbrengst bouwleges dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Een positievere nieuwe instroom van aanvragen maar vooral een vergunning van een incidenteel groot project, zijn hier debet aan. Per saldo een positief resultaat op de bouwleges van € 0,9 miljoen.
Daarnaast is er in 2014 van het Rijk een bedrag ontvangen van € 0,376 miljoen voor invoering van het register niet ingezetenen (RNI). Aangezien de daadwerkelijke besteding hiervan pas in het jaar 2016 zal plaatsvinden is er voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2016.
Een negatief resultaat geeft de toenmalige bestuurlijke opdracht om € 0,25 miljoen te bezuinigen op bouwtoezicht en bouwbegeleiding. Deze  besparingen zijn weliswaar doorgevoerd, maar konden niet ten gelde worden gemaakt gelet op het rendabele karakter van deze activiteiten. In de voorjaarsnota zijn gelden
vrijgespeeld om deze financiële opdracht te voltooien in de Begroting 2016.

(bedragen x1.000 )

Investeringen

Totaal beschikbaar krediet 2015

werkelijke uitgaven 2015

vrijval 2015

Nog af te wikkelen krediet 2015

2016

2017

2018 e.v.

Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

1.029 

138 

358 

533 

533 

Basisregistratie

150 

3

147 

147 

Totaal

1.179 

141 

680 

680 

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

In 2014 zijn middelen gereserveerd voor de aanbesteding van de applicatie voor vergunningen, toezicht en handhaving. De implementatie en uitgaven voor de aanschaf van het pakket worden in 2016 verwacht (0,23 miljoen).
Omdat er vertragingen zaten in het randvoorwaardelijk project heeft het project met betrekking tot de basisregistratie vertraging opgelopen. Dit project moet in 2016 worden afgerond (wettelijk verplicht, € 0,15 miljoen).
De overige kredieten worden voornamelijk ingezet bij de vervanging en verbetering van bestaande software/applicaties.

Kansen en risico's

Ten opzichte van de in de begroting opgenomen risico's is het volgende te melden.

Ten aanzien van lagere opbrengst bouwleges, in 2015 is een positief resultaat behaald van € 0,9 miljoen. Een positievere nieuwe instroom van aanvragen dan eerder verwacht maar vooral een vergunning van een incidenteel groot project, zijn hier debet aan.
Naar verwachting zal ook in 2016 een niveau van kostendekkendheid kunnen worden bereikt. Wel zorgen de regels voor vergunningsvrij bouwen en de veranderde wetgeving met private kwaliteitsborging voor een extra onzekere dimensie.

Ten aanzien van Private Kwaliteitsborging Bouwvergunningen en Toezicht, dit zal later worden ingevoerd dan eerder gedacht en zal naar verwachting in 2017 in werking treden.

Verwijzingen en aanvullende informatie