Overzicht beschikbare kredieten

Staat van kredieten jaarrekening 2015

Omschrijving

Bruto inves-tering excl. BTW

Werkelijke uitgaven t/m 2014

Kosten 2015

Vrijval

Nog beschikbaar bedrag na 2015

Wat is meer/-minder nodig voor ctc

Verwachte uitgaven 2016

Verwachte uitgaven 2017

Verwachte uitgaven 2018

Verwachte uitgaven 2019 en verder

Nog te realiseren inkomsten na 2015

Beheer van de stad

Aanstede

                100

24

3

73

0

0

Afvalservice

1.641

363

759

9

510

510

Bedrijfsmiddelen beheer

5.627

2.706

1.359

65

1.497

1.415

82

-59

Instandhoudingsinv.Wijkzaken

8.424

6.018

550

1.856

1.780

76

MFA's

10.286

7.821

631

1.734

100

100

NME

187

62

8

117

117

Parkeerbedrijf

4.684

1.356

1.362

27

1.939

1.939

Riolering en waterzuivering

44.945

34.479

10.654

-188

188

-188

-55

sportaccommodaties

8.593

4.722

1.224

1.583

1.064

1.064

Vastgoedbeheer

3.136

2.072

68

-26

1.022

1.022

De Vliet

2.257

1.636

419

202

202

-25

Welzijnsaccommodaties

816

124

97

251

344

344

Totaal Beheer van de stad

90.696

61.383

17.134

3.716

8.463

188

8.305

158

-139

Werk en Inkomen

Atea

Totaal Werk en Inkomen

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

Ontwikkeling van de stad, fysiek

Bedrijfsmiddelen Ontwikkeling

72

72

0

-

-

Bedrijventerreinen

11.510

7.298

357

3.855

1.085

2.730

40

1.028

Geactiv.invest.GB

39.317

33.642

1.823

118

3.734

3.734

-

Groen en Water

2.856

1.059

155

179

1.463

1.463

388

Milieu

6.959

6.663

104

47

145

145

-

Mobiliteit

38.536

12.373

11940

421

13.802

10.678

3.124

7.164

PMP

780

690

90

0

-

-

Strategie en Stedelijke Planning

10.095

275

367

9.453

5.000

4.021

432

5.103

Via Breda

56.427

35.506

11.295

3.231

6.395

6.395

3.707

Totaal Ontwikkeling van de stad, fysiek

166.552

97.506

26.041

4.158

38.847

28.500

9.875

472

17.390

Ontwikkeling van de stad, maatschappij

Bruisend Waterplein

3.465

3.278

-9

196

0

Wonen

1.240

899

84

257

257

Wijkontwikkeling

1.000

683

148

169

169

Totaal Ontw. van de stad, maatschappij

5.705

4.860

223

196

426

426

0

Dienstverlening aan de burger

Diensverlening bedrijfsmiddelen

1.420

391

138

358

533

533

Basissregistratie

156

6

3

147

147

Totaal Dienstverlening aan de burger

1.576

397

141

358

680

680

0

Veiligheid en Bestuur

Veiligheid en Bestuur

75

11

64

64

Totaal Veiligheid en Bestuur

75

11

64

64

0

Algemene Baten en Lasten

Servicebedrijf 

6.631

3.765

1.535

1.331

911

210

210

Bedrijfsmiddelen (van DV)

50

28

14

8

8

(voormalige) GOG reserve (van DV)

231

214

17

17

Totaal Algemene Baten en Lasten

6.912

4.007

1.549

1.356

936

210

210

0

Totaal

271.516

168.153

45.099

6.679

51.585

188

40.660

10.243

682

17.251