Programma 1Beheer van de stad

* (exclusief) reserves
Begroot € 110.786
Realisatie € 117.349
Verschil * € 6.564
Begroot € 75.574
Realisatie € 77.850
Verschil * € 2.276

Wat willen we bereiken?

Visie

Met het sociaal en fysiek beheer van de stad wordt bijgedragen aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in de stad. In het beheer staan de gebruiker en het respect voor de identiteit van de stad centraal. Als eigenaar beheren we de publieke ruimte en gemeentelijke accommodaties als rentmeester met oog voor nu en de toekomst. Als vakman zorgen we ervoor dat de technische staat en de functionaliteit op orde zijn. Als gastheer zorgen we ervoor dat Bredanaars en bezoekers zich thuis voelen in de Bredase publieke ruimte en gemeentelijke accommodaties, dat deze voor hen herkenbaar zijn en dat ze deze op een prettige manier, maximaal kunnen gebruiken.
We stimuleren dat de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbetert. Dit doen we door vanuit de gemeente actief mee te bewegen, te faciliteren en waar nodig te stimuleren. Hiermee bereiken we dat initiatieven van dorp- en wijkorganisaties en -netwerken en ook van afzonderlijke bewoners de gewenste kracht krijgen en leiden tot duurzame verbetering van de dorp- en wijkeigen leefbaarheid. We bieden toegankelijke parkeervoorzieningen (inclusief fiets) waarmee de stad op een klantvriendelijke manier optimaal bereikbaar is en zetten in op het beperken van de parkeeroverlast (van auto en fiets). Met een uit milieuhygiënisch oogpunt verantwoorde, klantgerichte wijze van afvalinzameling leveren Breda en de Bredanaars een maximale bijdrage aan hergebruik en de circulaire economie waarin wordt gestreefd afval te gebruiken als nieuwe grondstof.

Context

We hebben als gemeente een drieledige positie in het beheer van de stad:
• we zijn als gemeente verantwoordelijk voor het beheer en de vernieuwing van de publieke ruimte en de gemeentelijke accommodaties, de bereikbaarheid van de voorzieningen, de uitvoering van het parkeerbeleid en de inzameling van het afval van de Bredase burgers. Veiligheid, functionaliteit, klant/burgergerichtheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit zijn kernbegrippen binnen het beheer.
• we geven samen met bewoners en partners invulling aan het beheer van de stad, door bijvoorbeeld samen met hen integrale wijkplannen op te stellen en wijkinitiatieven te realiseren en samen met de verenigingen sportaccommodaties te beheren. Ook zorgen we er samen met partners voor dat er qua omvang en kwaliteit voldoende goed functionerend maatschappelijk vastgoed in de wijken en dorpen aanwezig is.
• we stimuleren en faciliteren dat de Bredanaars zelf beheren. Dit kan zijn door bovenop het gemeentelijk beheer, zelf een door hen gewenste ‘plus’ te realiseren (bijvoorbeeld de wijkdeals van Opgeruimd Breda). Ook stellen we organisaties in de gelegenheid zelf (delen van) het beheer over te nemen (bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting die is doorgedecentraliseerd en door het veld zelf uitgevoerd wordt, waarbij de gemeente nog wel haar zorgplicht houdt en het parkmanagement waar ondernemers op bedrijventerreinen grotendeels zelf het beheer van de openbare ruimte op zich nemen). Bij sport stimuleren we eveneens het zelfbeheer.

We geven invulling aan het beheer vanuit een betrokkenheid en verbondenheid met de stad, de wijken en dorpen. We weten wat er speelt, we bewegen mee en handelen daar waar dat nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1 Veilig, functioneel en duurzaam realiseren en instandhouden / exploiteren van de publieke ruimte

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1% is tevreden over de bruikbaarheid van de openbare ruimte70%70%

Toelichting
70% is tevreden, 9% vindt de openbare ruimte niet goed bruikbaar, 21% heeft daar geen mening over.

2Beleving van de openbare ruimte als schoon, heel en veilig80%86%

Toelichting
Gemiddeld is slechts 14% van de ondervraagde bewoners ontevreden over schoon, heel en veilig.

3Terugdringen overlast gevaarlijk of hinderlijk gestalde fietsen bij het station en in de binnenstad20%20%
4% van de parkeerders dat het parkeertarief betaalt90%90%
5In de binnenstad is voldoende (fiets) parkeercapaciteit beschikbaar voor bezoekers van de stad gedurende % van het jaar90%90%
6Energieneutraal in 2020Conform planning

Toelichting
Indicator is in 2015 gewijzigd in: tot 2020 gemiddeld 2 energielabelstappen voor het maatschappelijk vastgoed gemeente Breda.

Gerelateerde producten

1.2 Stimuleren en faciliteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1% van de Bredanaars is actief in 'Opgeruimd Breda'1,5%1,4%

Toelichting
Niet geheel gerealiseerd, inclusief eenmalige scholenacties waren ongeveer 2.500 mensen actief.

2Bredanaars waarderen de eigen buurt met een *7,27,5
3Er worden eind 2015 in totaal 5 wijkplannen opgesteld5Zie toelichting

Toelichting
Doordat de participatie in de wijken centraal staat is het accent verlegd van wijkplannen naar wijkactiviteiten. Afhankelijk van de wijk zelfstandig of als onderdeel van wijkplannen.

4Het terugdringen van de parkeeroverlast door het invoeren van vergunning-parkerenGerealiseerd

Toelichting
In 2015 is enquête uitgevoerd in Sonsbeekpark en Brabantpark. Beide wijken hebben niet gekozen voor vergunningparkeren. Daarnaast zijn er gesprekken met bewoners en wijkraden in de 3 Hoefijzers, Belcrum en Zandberg-oost.

Gerelateerde producten

1.3 Verhogen van het hergebruik en daarmee bijdragen aan de circulaire economie.

Speerpuntindicatoren

SpeerpuntindicatorNormRealisatie
1% hergebruik van het huishoudelijk afval: textiel, gft, klein web, verpakkingen.60%57%

Toelichting
Het percentage afvalscheiding is toegenomen van 54% in 2014 naar 57% in 2015.

2Burgers waarderen afvalinzameling met minimaal een *7,47,5

Gerelateerde producten

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x 1.000)

Exploitatie en mutaties in reservesPrimaire begrotingBegroting 2015 na wijzigingenJaarrekening 2015Saldo
Lasten62.658110.786117.349-6.564
Baten24.27175.57477.8502.276
-38.386-35.212-39.4994.288
Mutaties reserves777000
Saldo-37.610-35.212-39.4994.288

Toelichting exploitatie/mutaties (op hoofdlijnen)
Het totaal resultaat van het programma Beheer van de stad is ruim € 4 miljoen negatief.
Het resultaat is het gevolg van enkele omvangrijke maar noodzakelijke correcties bij het gemeentelijk vastgoed: afwaardering van een aantal panden (€ 1,2 miljoen) alsmede een aanvulling van de onderhoudsvoorzieningen (€ 5,1 miljoen). Daarnaast zijn er voordelige resultaten behaald op de verkoop van maatschappelijk vastgoed  (€ 1,6 miljoen).
Ook zijn er in het beheer van de openbare ruimte een aantal onvoorziene tegenvallers en calamiteiten  op het gebied van verharding en groen geweest (€ 0,5 miljoen). Daarnaast zijn de baten hoger dan begroot als gevolg van een hogere parkeeropbrengsten (saldo € 0,4 miljoen). Het restant bestaat uit diverse kleine posten.   

(bedragen x1.000 )

 RESERVES

STAND          
1-1-2015

MUTATIES IN 2015

STAND          
31-12-2015

 Parkeerbedrijf reserve

233

-5

228 

 Parkeerfonds

435

 -15

420 

Totaal reserves

 668

-20

648 

Toelichting reserves (op hoofdlijnen)

Reserve parkeerbedrijf
De mutatie in de reserve Parkeerbedrijf is het resultaat van de verrekening van het jaarresultaat 2014.

Reserve parkeerfonds

De mutatie in de parkeerreserve is het resultaat van verrekening van het jaarresultaat 2014 en betreft een correctie van reeds eerder ontvangen stortingen.

(bedragen x1.000 )

 Voorzieningen

STAND          
1-1-2015

MUTATIES IN 2015
BIJ

MUTATIES IN 2015
AF

STAND         
 31-12-2015

Vrz. Parkeergarages

2.641

682

934

2.388

Vrz. Onderhoud gebouwen VGB

16.177

10.643

6.024

20.796

Vrz verharding achterstallig onderhoud

17.500

-3.275

14.225

Vrz. openbare ruimte onderhoud

0

6.262

5.648

614

Vrz afvalservice

1.553

-644

909

Vrz riolering

418

1.076

1.494

Totaal voorzieningen

38.288

19.378

17.239

40.426

Toelichting voorzieningen (op hoofdlijnen)

Voorziening Parkeergarages

De mutaties betreffen de stortingen conform begroting 2015 en de onttrekkingen van de werkelijke onderhoudslasten.

Voorzieningen Vastgoedbeheer

De mutaties betreffen zoals gebruikelijk de stortingen conform de begrotingen en de onttrekking van de werkelijke onderhoudslasten 2015. Naar aanleiding van het, bij de jaarrekening uitgevoerde, onderzoek naar de toereikendheid van de onderhoudsvoorzieningen over de periode 2016-2025 is een eenmalige extra dotatie gedaan van € 5,1 mln en heeft een onderlinge herverdeling plaatsgevonden tussen de verschillende voorzieningen. Deze aanpassing maakt ook deel uit van de mutatie 2015.
Voor een nadere uitsplitsing van de hierboven gepresenteerde voorzieningen wordt verwezen naar de tabel in paragraaf 7.2.

Voorziening verharding achterstallig onderhoud

Deze voorziening is eenmalig gevuld met 17,5 miljoen om het bij de inspectieronde van 2012 geconstateerde achterstallig onderhoud aan de wegverhardingen op te lossen. Gedurende het verslagjaar zijn conform de onderhoudsprogrammering een aantal projecten uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma verloopt volgens plan.

Voorziening openbare ruimte onderhoud

Deze voorziening voor planmatig onderhoud is ingesteld naar aanleiding van het rekenkamerrapport uit 2013. In deze voorziening is het planmatig onderhoud van wegverhardingen, civieltechnische kunstwerken (bruggen en viaducten), openbare verlichting, bomen en waterwegen ondergebracht. Gedurende het verslagjaar zijn de geplande dotaties verricht en is voor deze producten het onderhoud conform de programmering uitgevoerd.

Voorziening afvalservice

Bij de Jaarrekening 2014 is de reserve afvalservice, conform de voorschriften van de BBV, omgevormd naar een egalisatievoorziening. Hierin worden zowel positieve als negatieve resultaten van de exploitatiebegroting verrekend. De onttrekkingen zijn aan het begin van het jaar verricht om het begrotingstekort aan te vullen (onder andere verbrandingsbelasting en hogere transportkosten).  De storting betreft het behaalde positieve resultaat op de exploitatie aan het eind van het jaar, met name als gevolg van hogere heffingsopbrengst dan begroot.

Voorziening riolering

Bij de Jaarrekening 2014 is de reserve riolering, conform de voorschriften van de BBV, omgevormd naar een egalisatievoorziening. Hierin worden zowel positieve als negatieve resultaten van de exploitatiebegroting verrekend. De storting betreft het behaalde positieve resultaat op de exploitatie aan het eind van het jaar, met name als gevolg van hogere heffingsopbrengst dan begroot.

(bedragen x1.000 )

Investeringen

Totaal beschikbaar krediet 2015

werkelijke uitgaven 2015

vrijval 2015

Nog af te wikkelen krediet 2015

2016

2017

2018 e.v.

Aanstede 

76 

73 

Afvalservice

1.278 

759 

510 

510 

Bedrijfsmiddelen Beheer

2.921 

1.359 

65 

1.497 

1.415

82 

Instandhoudings invest.Wijkzaken

2.406

550

1.856

1.780

76

MFA's

2.465

631

1.734

100

100

NME

125

8

117

117

Parkeerbedrijf

3.328

1.362

27

1.939

1.939

Riolering en waterzuivering

10.466 

10.654 

-188 

-188 

Sportaccommodaties

3.871 

1.224 

1583 

1.064 

1.064 

Vastgoedbeheer

1.064

68

-26

1.022

1.022

De Vliet

 621

419 

202 

202 

Welzijnsaccommodaties

692 

97 

251 

344 

344 

Totaal

29.313 

17.134 

3.716 

8.463 

8.305 

158 

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

Aanstede

Het krediet bestemd voor het kruispunt Aanstede kan vrijvallen wegens gebrek aan concrete plannen op dit moment. Als dit project later alsnog wordt opgepakt kan hiervoor een nieuw krediet voor worden gevoteerd in een volgende begroting.

Afvalservice

Investeringen zijn verricht in het kader van het traject VANG (Van Afval Naar Grondstof).

Bedrijfsmiddelen Beheer

Dit betreft de bedrijfsmiddeleninvesteringen voor het wagenpark en de automatisering voor de directie Beheer waarvan een groot deel overloopt naar het jaar 2016.

Instandhoudingsinvesteringen Wijkzaken

Dit programma omvat diverse investeringen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld vervanging van bomen, herinrichting Vincent van Goghstraat, omvormingen groenvoorzieningen en vervanging speeltoestellen, aanleg van de passantenhaven, revitalisering Haagweg.
Het krediet Instandhouding Buitenruimte wordt in 2016 geheel uitgenut.

MFA’s

Voor de MFA Huis van de Heuvel is in 2016 nog een klein bedrag nodig voor aanpassingen aan de klimaatinstallatie en de toegankelijkheid.

NME

Het nog af te wikkelen krediet betreft de bouw van een duurzaam, multifunctioneel gebouw. In de voorbereiding was meer tijd nodig, waardoor uitvoering pas in 2016 zal plaatsvinden.

Parkeerbedrijf

Het nog af te wikkelen krediet betreft de reeds in uitvoering zijnde investeringen voor de oplossing van de lekkage Chasséparking, aanbrengen coating Barones en de invoering van de vergunninggebieden. De uitvoering en financiële afwikkeling van deze investeringen valt grotendeels in 2016 in plaats van 2015. Met de invoering van het e-loket is gestart en deze zal naar verwachting in september 2016 operationeel zijn.

Riolering en Waterzuivering

De jaarschijf 2015 van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 is conform planning uitgevoerd. Het gaat met name om grootschalige vervanging van riolering in woonwijken. De lichte overschrijding op het totale investeringsvolume zal verrekend worden met de jaarschijf 2016.

Sportaccommodaties

Van de middelen die eind 2015 nog resteren, moet een bedrag van € 824.000 beschikbaar blijven voor projecten die doorlopen in 2016, een bedrag van € 240.000 blijft beschikbaar voor het oplossen van capaciteitsproblemen bij gemeentelijke buitensportcomplexen en als dekking voor het jaarplan Sport 2016.

Vastgoedbeheer

Een bedrag van € 224.000 valt vrij. Aanvullend valt een bedrag van € 746.000 aan rendabele kredieten vrij die wordt ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen, een bedrag van € 26.000 schuift door en wordt in 2016 uitgegeven aan de warmte-koude opslag van het stadskantoor.
Uit de vrijval van de kredieten Vastgoedbeheer en Welzijnsaccommodaties wordt een bedrag van € 997.000 ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen.

De Vliet

De werkzaamheden aan De Vliet aan de Galderseweg 15 kennen een doorloop naar 2016. Het gaat dan om het opnieuw inregelen van de luchtbehandelingsinstallatie, werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie en werkzaamheden op het gebied van legionellapreventie.

Welzijnsaccommodaties

Van de investeringsmiddelen die beschikbaar blijven voor 2016, wordt een bedrag van €€ 251.000 ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen. Een bedrag van € 344.000 blijft in 2016 beschikbaar voor welzijnsaccommodaties (opgenomen onder de investeringen 2016 Vastgoedbeheer).

Kansen en risico's

Veiligheidsrisico's en calamiteiten bij verhardingen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, bomen en waterwegen
Het in de begroting geformuleerde risico heeft zich ontwikkeld conform verwachting en wordt dus steeds kleiner. Alleen bij Civieltechnische kunstwerken hebben zich afgelopen jaar meer calamiteiten voorgedaan dan verwacht, met name bij houten bruggen en vlonders in parken en het buitengebied.

Milieu-tax/-belasting
Door het van rijkswege vervroegd invoeren van een verbrandingsbelasting per 1 januari 2015 zijn er extra kosten voor Afvalservice. De extra kosten zijn gedekt door een extra onttrekking uit de reserve Afvalservice. Bij het opstellen van de begroting 2015 was hoogte van de heffing nog niet bekend. De hoogte van de heffing is € 13 per ton.

Rat Verlegh stadion
In 2014/2015 hebben er door diverse adviesbureaus onderzoeken plaatsgevonden naar scheurvormingen in de tribune elementen, nokken en de oplegnokken van de zogenoemde BA-balken bij de twee hoektorens van het Rat Verleghstadion. Het college heeft op basis van deze adviezen ingestemd met een aantal herstelmaatregelen. Deze maatregelen zijn grotendeels in 2015 uitgevoerd. De resterende maatregelen die in de eerste helft van 2016 worden uitgevoerd, zullen naar verwachting ook binnen de beschikbare middelen gerealiseerd kunnen worden.

Vastgoedbeheer
De structurele bijdrage van € 200.000 vanuit sport aan de Taakstelling Maatschappelijk vastgoed wordt voor € 100.000 gerealiseerd door tariefsverhogingen. De tarievennota wordt naar verwachting halverwege 2016 vastgesteld. De tariefsverhoging zal waarschijnlijk via een groeimodel gerealiseerd worden. De resterende €100.000 is taakstellend in de begroting verwerkt.

Geen bijzonderheden

Verwijzingen en aanvullende informatie