Programma 6Algemene baten en lasten

* (exclusief) reserves
Begroot € 397
Realisatie € 6.078
Verschil * € 5.681
Begroot € 350.349
Realisatie € 355.348
Verschil * € 4.999

Wat willen we bereiken?

Visie

Context

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x 1.000)

Exploitatie en mutaties in reservesPrimaire begrotingBegroting 2015 na wijzigingenJaarrekening 2015Saldo
Lasten-32.0983976.078-5.681
Baten309.511350.349355.3484.999
341.609349.952349.270682
Mutaties reserves-3.707-4.138-4.1390
Saldo337.902345.814345.132682

Toelichting exploitatie/mutaties (op hoofdlijnen)

In de Begroting 2015 waren de lasten en baten van de doorgeleende gelden aan woningbouwcoöperaties neutraal opgenomen. In de verantwoording zijn zowel de lasten als de baten (ieder € 3,3 miljoen) in de cijfers verwerkt.

Daarnaast zijn doorwerkende effecten vanuit het Gemeentefonds (€ 2,8 miljoen) en het bij de begroting,  inclusief wijzigingen hierop, vastgesteld tekort van (€ 3,5 miljoen) en een nog niet voorziene naheffing van de belastingdienst (€ 1,4 miljoen) belangrijke oorzaken van de hogere lasten. Hier staat een hogere uitkering van het gemeentefonds van € 3,3 miljoen en een treasuryresultaat van € 2,9 miljoen tegenover. Het Servicebedrijf, als onderdeel van dit programma, realiseerde een batig saldo van € 0,8 miljoen, vooral door hogere inkomsten.

Hogere lasten voor inhuur zijn gecompenseerd door vacaturegelden, lagere premies en het niet volledig benutten van een Research&Development (R&D)-budget.

(bedragen x1.000 )

 RESERVES

STAND          
1-1-2015

MUTATIES IN 2015

STAND          
31-12-2015

 Algemene reserve

 77.927

1.316

79.243 

 Exploitatiereserve

2.515

 403

2.918 

 Begrotingsbeeld

6.141

 -1.305

4.836 

 Bedrijfsreserve

50

 -50

 Investeringsreserve

19.171

852

20.023

Totaal reserves

105.804

1.216

107.020

Toelichting reserves (op hoofdlijnen)
Binnen dit programma worden de reserves verantwoord die niet aan een specifiek ander programma gerelateerd zijn. Die zijn namelijk binnen de betreffende programma's verantwoord. Het gaat binnen dit programma met andere woorden om de 'centrale reserves'.
Aan de algemene reserve worden geplande dotaties en onttrekkingen en rente als mutatie verwerkt. Daarmee wordt de risicopositie, wat deze reserve betreft, op het gewenste peil gebracht.
Vanuit de overige reserves worden bedragen aan de begroting toegevoegd. Een deel als algemeen middel (begrotingsbeeld), de rest voor specifieke onderwerpen bij verschillende programma's.

(bedragen x1.000 )

 Voorzieningen

STAND          
1-1-2015

MUTATIES IN 2015

STAND         
 31-12-2015

 Centrale personeelsvoorziening

 3.907

 -1.277

2.630 

Totaal voorzieningen

 3.907

-1.277

2.630 

Toelichting voorzieningen (op hoofdlijnen)
Aan de personeelsvoorziening liggen verplichtingen ten grondslag van voormalig personeel.

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

(bedragen x1.000 )

Investeringen

Totaal beschikbaar krediet 2015

werkelijke uitgaven 2015

vrijval 2015

Nog af te wikkelen krediet 2015

2016

2017

2018 e.v.

Servicebedrijf

2.866 

1.535 

1.331

911 

210 

210 

Bedrijfsmiddelen (van DV)

22 

14 

(voormalig) GOG reserve (van DV)

17 

17 

17 

Totaal Algemene Baten en Lasten

2.905

1.549

1.356

936

210

210

De investeringen Servicebedrijf bestaan uit de jaarschijf 2015 voor het vervangen van de basiswerkplek ad € 800.000 en andere investeringen in de ict-infrastructuur ad € 400.000. Daarnaast is € 100.000 besteed aan het conserveren van archiefstukken.

Kansen en risico's

Verwijzingen en aanvullende informatie