Kengetallen treasury

ultimo's

ultimo's

gemiddeld

ultimo`s

(Bedragen  *1 miljoen.)

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

Jaar 

2013

2014

2015

2015

Omvang begroting 

506

547

600

586

Netto schuld quote (netto schuld/begrotingsomvang)

78%

55%

45%

54%

Netto langlopende schuld quote (netto ll. schuld/begr. omvang) 

67%

46%

37%

43%

Solvabiliteit ( Eigen Vermogen / tOTAALVermogen)

17%

18%

18%

19%

Netto rentelast (rentelasten -/- renteopbrengsten)

17,5

16,8

14,7

15,3

Netto rentelast / begrotingsomvang 

3,5%

3,1%

2,5%

2,6%

Gemiddelde rentevoet geldleningen OG t.b.v. gem. financiering

3,70%

3,70%

3,60%

3,57%

Geldleningen OG (opgenomen gelden) 

473

442

408

427

.. waarvan voor de gemeentelijke financiering

367

354

333

352

.. waarvan voor de  woningbouwcorporaties

106

88

75

75

Geldleningen UG (uitgeleende gelden)  

134

189

187

173

.. waarvan doorgeleend aan de woningbouwcorporaties 

106

88

75

75

...waarvan uitgeleend aan overige instellingen 

28

101

112

98

Netto langlopende schuld (geldleningen OG – UG)

339

253

221

254

Kortlopende schuld (gemiddeld) 

55

48

48

63

Rentelasten kortlopende schuld 

0,12

0,13

0,14

-0.08

Rentelasten geldleningen OG  + rente res. & vrz. en vbb.

23,6

21,7

22,7

22,3

.. waarvan geldleningen OG t.b.v. gemeentelijke  financiering

13,5

13,3

12,4

11,9

.. waarvan geldleningen OG t.b.v. de woningbouwcorporaties

4,9

3,4

3,4

3,3

.. over reserves, voorz. en vooruitbetaalde bedragen (vbb) 

5,2

5,0

6,9

7,1

Rente opbrengsten geldleningen UG

6

5

8

7

..van geldleningen UG aan de woningbouwcorporaties

5

4

3

4

..van geldleningen aan overige instellingen 

1

1

5

3

Intern doorbelaste rente (tegen omslagrente)

23

21

23

18

Gewaarborgde leningen door Breda (met hyp. zekerheid)

13

15

15

15

Achtervangpositie Breda bij het WEW

1.221

1.201

1.140

Achtervangpositie Breda bij het WSW 

1.597

1.589

1.566

1.522

.. leningen verstrekt aan woningbouwcorp. door derden

1.491

1.501

1.491

1.447

.. leningen verstrekt aan woningbouwcorp. door Breda

106

88

75

75

  • Bovenstaande kengetallen zijn berekend voor enkel de langlopende schuld en de rentelasten/baten van de langlopende schuld en – uitzettingen geregistreerd bij de treasury.   
  • Het totaal aan geldleningen OG neemt de afgelopen jaren onder andere door reguliere aflossingen op de doorgeleende woningbouwleningen
  • De rentelasten van de leningen OG waarmee de gemeentelijke activa zijn gefinancierd nemen af als gevolg van de rentedaling op de kapitaalmarkt. Herfinanciering gebeurt tegen lagere rentepercentages. De rentelasten voor de doorgeleende woningbouwleningen nemen af als gevolg van de teruglopende omvang. De bespaarde rente (= berekende rente over reserves, voorzieningen) neemt sinds jaren weer toe door de toename van de reserves.
  • Breda was achtervang bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) van 1995 (start van de Nationale Hypotheek Garantie) tot 2011. Per 1 januari 2011 beëindigden gemeenten de achtervang bij het WEW en neemt het Rijk voor 100% de achtervang in. Gemeenten houden de achtervang voor de afgegeven garanties van 1995 tot 2011. Het gegarandeerd bedrag neemt de komende jaren verder af door aflossingen op de hypotheken. De afname is beperkt omdat veel hypotheken voor 2011 aflossingsvrij zijn.

Breda is achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW waarborgt de geldleningen aan in Breda werkende woningbouwcorporaties. Een deel ervan gaat over leningen die Breda aan de corporaties verstrekte.