Inleiding

Deze jaarstukken zijn een verantwoording over het gevoerde beleid en beheer. De Begroting 2015 is gemaakt onder regie van het toenmalig college. In september 2015 trad het huidig college aan en legt nu verantwoording af over het hele jaar 2015.

Dit onderdeel geeft een algemeen beeld van de financiële positie van Breda, weerstandsvermogen en belangrijkste risico's, het uiteindelijk financieel resultaat ten opzichte van eerdere prognoses en een totaalbeeld van de investeringen 2015.

De financiële gegevens in deze jaarstukken komen via een geautomatiseerd proces uit het Bredase financieel systeem. Bedragen worden afgerond op € 1.000, waardoor in de jaarstukken mogelijk afrondingsverschillen zitten.

Het rekeningresultaat in 2015

Het rekeningresultaat 2015 is € 13,4 miljoen positief. In de 2e Bestuursrapportage was een resultaat verwacht van € 8,9 miljoen.

Bij de Programma’s staat een korte toelichting op de financiële resultaten ten opzichte van de ramingen in de begroting.